REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Oferty na dokończenie rozbudowy DK53 Rozogi – Dąbrowy

Trzy firmy są zainteresowane dokończeniem inwestycji po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą. Najniższą cenę 21 mln zł zaproponowała firma Unibep, najwyższą 38,8 mln zł firma Budimex.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Budżet, jakim dysponuje GDDKiA na wykonanie zadania wynosi 33 576 783,41 zł. Złożone oferty będą teraz weryfikowane przez komisję przetargową. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Zakres zadania

Nowy wykonawca w ramach zadania dokończy rozbudowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi – Dąbrowy. Wykona m.in.: nową konstrukcję jezdni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 7 m, rozbuduje skrzyżowania, zbuduje chodniki, zatokę autobusową oraz oświetlenie drogowe. Na wykonanie zadania wybrany wykonawca będzie miał 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Do tego terminu nie wlicza się okresu zimowego liczonego od 16 grudnia do 15 marca.

Poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy

W październiku 2022 roku GDDKiA odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą, firmą Ostrada z Ostrołęki, ze względu na niezadowalające zaangażowanie i postęp robót, a w ostatnich tygodniach trwania kontraktu całkowite zaprzestanie prowadzenia prac. W trakcie inwestycji wielokrotnie wzywano wykonawcę do zwiększenia zaangażowania w realizację zadania. Bezskutecznie. Stąd decyzja o odstąpieniu od umowy. Umowa na projekt i rozbudowę DK53 na odcinku Rozogi – Dąbrowy została podpisana 4 września 2018 r. Zgodnie z aneksem nr 1 do tej umowy zawartym 4 grudnia 2019 r. termin wykonania minął 20 lipca 2020 r. Umowa przewiduje karę w wysokości 10 proc. wartości umowy netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

Obecny stan inwestycji

Na odcinkach pomiędzy Rozogami i Dąbrowami oraz w Dąbrowach ułożona została podbudowa bitumiczna, częściowo leży warstwa ścieralna. W Rozogach warstwa podbudowy bitumicznej jest wykonana częściowo, chodniki zrealizowane są w połowie. Obowiązuje ruch wahadłowy.Przychylając się do wniosku przedsiębiorców i mieszkańców Rozóg, w celu zmniejszenia utrudnień związanych z niedokończoną budową, na odcinku pomiędzy miejscowościami Rozogi i Dąbrowy wprowadzono nową czasową organizację ruchu. Pozwoliła na podniesienie prędkości do 70 km/h (wcześniej obowiązywało 50 km/h), przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa. Zrealizowano również wnioski mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa takie, jak wykonanie oznakowania pionowego czasowej organizacji ruchu, odtworzenia zniszczonej części oznakowania stałej organizacji ruchu oraz czasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenia ciągów pieszych na terenie rozbudowy, w tym uzupełnienie ubytków w nawierzchni, wykonanie zejść z chodników, obsypanie studni kruszywem.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA