REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Podpisano umowę na STEŚ dla S11 w woj. śląskim

Katowicki Oddział GDDKiA podpisał umowę na opracowanie dokumentacji w stadium STEŚ oraz materiałów do wydania DŚU dla budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim.

W ramach opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do decyzji środowiskowej zostanie opracowanych kilka wariantów trasy i każdy z nich zostanie szczegółowo przeanalizowany pod kątem aspektów technicznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Natomiast w oparciu o przeprowadzoną analizę wielokryterialną we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie wskazany jeden wariant realizacyjny.

Dokumentacja zostanie wykonana w 14 miesięcy, przez Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe z Katowic, za 2 786 712,60 zł.

Szacunkowy koszt inwestycji w granicach województwa to około. 3 mld zł.

Realizacja obu odcinków w formule „Projektuj i Buduj” przewidywana jest na lata 2023-2026.

Orientacyjna długość drogi S11 na terenie województwa śląskiego, oszacowana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wynosi około 61 km. Podkreślić należy, że ostateczna długość oraz przebieg drogi S11 na terenie woj. śląskiego będzie wynikała z wybranego wariantu.

Przyjęto założenie, że na całej długości w granicach woj. śląskiego droga ekspresowa S11 będzie biegła po nowym śladzie, jednakże nie wyklucza się odcinkowego przebiegu drogi po istniejącej drodze krajowej nr 11.

Zadanie będzie obejmowało dwa jednolite odcinki realizacyjne drogi ekspresowej S11:
– Odcinek I: obwodnica Tarnowskich Gór,
– Odcinek II: granica województwa śląskiego/opolskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór.

Odcinek I winien mieć w całości nowy przebieg. Powinien rozpoczynać się w miejscu styku pomiędzy odcinkami, tj. pomiędzy miejscowościami: Tworóg i Lubliniec. Przebieg odcinka winien być zbliżony do granic miasta Tarnowskie Góry w taki sposób, aby funkcjonował jako obwodnica. Natomiast zakończenie odcinka należy przewidzieć na węźle „Piekary” autostrady A1. Orientacyjna długość tego odcinka wynosi około 25 km.

Odcinek II rozpoczynał się będzie w miejscu zakończenia przebiegu drogi S11 na terenie województwa opolskiego (na granicy województw: opolskiego i śląskiego). Odcinek ma stanowić jednolitą i spójną kontynuację przebiegu S11. Wymaga się, by był on – podobnie jak odcinek I – prowadzony w każdym z wariantów w nowym śladzie. Przebieg winien być zbliżony do obecnie eksploatowanej DK11. Orientacyjna tego długość odcinka wynosi około 36,1 km

W chwili obecnej, na obszarze planowanej inwestycji, komunikacja regionalna oraz tranzytowa odbywa się poprzez drogi: DK11, DW911 i DK78. W Tarnowskich Górach szlaki te łączą się i w kierunku północno-zachodnim ruch skumulowany odbywa się poprzez DK11. Przedmiotowa DK11 na odcinku od Tarnowskich Gór do granicy województwa opolskiego/śląskiego przebiega jako droga jednoprzestrzenna o dwóch pasach ruchu. Szlak prowadzi przez tereny zarówno zurbanizowane, jak i przez kompleksy leśne i rolne. W miejscowości Tworóg droga DK11 krzyżuje się z drogą wojewódzką DW907. Przekrój DK11 na całym przebiegu ulega zróżnicowaniu i zmianom funkcjonalno-przestrzennym. Lokalnie występują chodniki (częściowo oddzielone od jezdni pasem zieleni), a pobocza cechuje znaczna zmienność. Droga ta nie posiada szlaku alternatywnego. Dlatego też znaczące obciążenie oraz nakładanie się ruchu lokalnego, regionalnego i tranzytowego powoduje spowolnienie potoków pojazdów i występowanie okresowych zatorów.

Minimalne oczekiwane przez Zamawiającego parametry dla projektowanych odcinków drogi ekspresowej to:
– przebieg drogi zasadniczo nowym śladem na całym odcinku w woj. śląskim. Nie wyklucza się jednak wykorzystania istniejących odcinków dróg w celu przebudowy,
– klasa drogi: S,
– zasadniczy przekrój drogi: 2×2 (nie wyklucza się innych przekrojów oraz rezerwy pod 3 pas ruchu),
– szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
– szerokość pasa dzielącego: 5,0 m + 2 x 0,5 m opaska wewnętrzna,
– szerokość pasa awaryjnego: 2 x 2,50 m,
– szerokość poboczy: 1,5 m,
– prędkość projektowa: 100 km/h,
– obciążenie: 115 kN/oś,
– obiekty inżynierskie w ciągu S11: klasa obciążenia „A”,
– obiekty inżynierskie w ciągu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych: zgodnie z klasą drogi,
– Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

Autor: GDDKiA O/Katowice

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA