REKLAMA
Drogi Wiadomości
7 Minut czytania

Przetarg na kolejne kilometry A18

Dokumentacja przetargowa została 2 września skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast ogłoszenie o przetargu ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA.

Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra
Zdjęcie: GDDKiA O/Zielona Góra
W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Przetarg dotyczy odcinka od granicy państwa w Olszynie do węzła Żary Zachód. Na oferty czekamy do 10 października br.

Co w ramach zamówienia

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

 W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.

Wcześniej bez rozstrzygnięcia stąd nowe podejście


W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie było unieważniane. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne takie jak m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego. Dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę na całościowe zakończenie kontraktu z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i oddaniem drogi do ruchu. W efekcie ma to doprowadzić do uzyskania ofert mieszczących się w kosztorysie.

40 miesięcy na realizację


Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.
      

Szczegółowy zakres zadania

Na odcinku „0” należy wykonać rozbudowę obu jezdni (południowej i północnej) do parametrów autostrady wraz z rozbudową węzła Olszyna. Na odcinku „1”, należy wykonać jedynie rozbudowę jezdni południowej.

Zakres zadań obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w szczególności następujących robót:
1. Rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (0,5 m za dylatacją obiektu mostowego nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 wraz z węzłem Olszyna, w tym dobudowa pasów włączania i wyłączania w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A;
2. Zamknięcie istniejącego zjazdu/wjazdu bezpośrednio na drogę krajową nr 18 w km około 0,410 wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów i zapewnienie dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez pas technologiczny;
3. Zamknięcie istniejących zjazdów/wjazdów (wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów), które komunikowały teren byłego przejścia granicznego bezpośrednio do drogi krajowej nr 18 i stanowiły włączenie dróg powiatowych 1431F oraz 1432F do drogi krajowej nr 18. Teren ten w stanie istniejącym ma również dostęp do DK18 poprzez zjazdy publiczne na drogę powiatową nr 1108F i 1109F;
4. Przebudowę istniejących węzłów drogowych Olszyna i Żary Zachód (Królów);
5. Przełożenie drogi powiatowej nr 1108F i 1109F wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu w km 0,675 nad DK18 i budową nowego w km 0,713, pod kątem prostym do trasy głównej autostrady A18;
6. Skomunikowanie byłego przejścia granicznego za pomocą projektowanych dwóch rond przewidzianych do realizacji w miejscu istniejących skrzyżowań skanalizowanych wraz z niezbędną przebudową dróg powiatowych 1431F oraz 1432F;
7. Komunikację pieszą terenów położonych po obu stronach autostrady poprzez budowę dojść (schody, pochylnie) do obiektu nad planowaną A18 w km 0,713 oraz ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej na długości niezbędnej przebudowy;
8. Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy trasy głównej autostrady A18 i drogi powiatowej DP nr 1108F, 1109F, wiaduktu drogowego m.in.: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia;
9. Rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej dla łącznic węzła Olszyna (wyprowadzenie kanalizacji poza pasy ruchu);
10. Budowę w obrębie węzła Olszyna rozwiązań umożliwiających m.in. Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej prowadzenie po obu stronach pasa autostradowego czasowych kontroli. Należy zastosować odpowiednie rozwiązania projektowe w porozumieniu z ww. służbami i w myśl dotychczasowych uzgodnień z Zamawiającym;
11. Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z zakresem linii rozgraniczających projektowanego drogowego pasa autostradowego w tym m.in: wyburzenie budynku zlokalizowanego na działce nr 1164/5, obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (zwanego również budynkiem Straży Granicznej) i budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 213/7 gmina Trzebiel obręb Olszyna;
12. Rozbiórkę istniejącego oświetlenia na moście na rzece Nysa Łużycka na terenie Niemiec (lamp przed obiektem, długość odcinka 64 m i 4 latarnie);
13. Budowę przejścia nad autostradą dla dużych zwierząt;
14. Rozbiórkę obiektów inżynierskich WA-5, WA-6, WA-7 i WA-8;
15. Budowę obiektów inżynierskich PZ-2a, WA-5, WA-6, WA-7 i WA-8;
16. Budowę przejazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę;
17. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych;
18. Budowę oświetlenia drogowego w technologii LED oraz infrastruktury dla zasilania w energię elektryczną oświetlenia i innych urządzeń zlokalizowanych w ciągu autostrady w szczególności w obrębie węzłów i MOP;
19. Budowę pasa technologicznego;
20. Budowę kanału technologicznego;
21. Budowę urządzeń BRD: oznakowanie autostrady i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne i ogrodzenie autostrady; (obecnie Zamawiający zlecił opracowanie zmiany decyzji ZRiD 22/10 z dnia 06 grudnia 2011 roku w zakresie skrócenia ilości ekranów akustycznych);
22. Po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów po rozbiórkach a także zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
23. Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
24. Wznowienie/ustalenie/wyznaczenie granic pasów drogowych dróg objętych inwestycją, znajdujących się w istniejących i nowoprojektowanych liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
25. Opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wraz z budową Systemu Zarządzania Ruchem w obrębie węzła Olszyna;
26. Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
27. Wykonanie systemu referencyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w przypadku konieczności demontażu istniejącego oznakowania punktu referencyjnego, należy uwzględnić jego odtworzenie).

Kalendarium A18 – II etap

– 1996 r. – powstała Koncepcja Programowa,
– w 1998 r. uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi,
– 2006 r. – zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy).
– 18.10.2007 r. – złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
– w dniu 08.09.2008 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
– w dniu 29.09.2008 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale w dniu 15.10.2008 r. GDDKiA O/ZG złożyła odwołanie od tej decyzji. W dniu 27.02.2009 r. uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKIA i zmieniającą w/w decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
– w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 w dniu 10.05.2010 r. złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
– w dniu 29.07.2010 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
– w dniu 06.12.2011 r. wydana została decyzja ZRID.

Tekst, zdjęcie i mapka: GDDKiA O/Zielona Góra

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA