Wod-Kan Inwestycje
1 Minuta czytania

Modernizacja oczyszczalni ścieków Dębogórze

Obecnie spółka PEWIK GDYNIA realizuje kolejny projekt „Modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów oczyszczalni ścieków Dębogórze oraz rozwój sieci kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0023/17 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 104,13 mln zł.

Zakres rozbudowy obejmuje:
– budowę nowych komór fermentacyjnych w celu poprawy stopnia stabilizacji osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, zwiększenia produkcji biogazu, a co za tym idzie – wzrostu produkcji energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z biogazu, poprawy bilansu energetycznego oczyszczalni oraz zmniejszenia uciążliwości zapachowej;
– budowę podczyszczalni wód poosadowych w celu zabezpieczenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych przed podwyższonymi ładunkami zanieczyszczeń – głównie azotu w odciekach pochodzących z pogłębionych procesów stabilizacji osadów (z możliwością przyszłościowej rozbudowy o odzysk fosforu); działanie to ma niebagatelne znaczenie dla spełnienia zapisów dyrektywy UE, której celem jest dalsze ograniczenie dopływów związków azotu do wód Morza Bałtyckiego;
– budowę lub modernizację obiektów i urządzeń towarzyszących m.in.: pompowni tłuszczu, stacji uzdatniania biogazu.

W latach 2020-2021 planowane jest dokończenie hermetyzacji najbardziej uciążliwych obiektów związanych z procesami mechanicznego oczyszczania ścieków. Przewiduje się przykrycie osadników wstępnych wraz z kanałami doprowadzającymi ścieki do reaktorów biologicznych oraz instalację kolejnego (trzeciego) biofiltra oczyszczającego odgazy z tych obiektów. Wskutek podjętych działań inwestycyjnych nastąpi zmniejszenie uciążliwości zapachowej.
 

 

Zdjęcia: PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI