Regulamin serwisu internetowego www.NBI.com.pl

§ 1
[Postanowienia wstępne]

 1. Serwis internetowy NBI działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu i Usług do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

§ 2
[Definicje]

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Regulamin – określony przez Usługodawcę regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy;

Serwis – serwis internetowy wydawany i udostępniany przez Usługodawcę pod adresem www.nbi.com.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniem do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją;

Sklep – wyodrębniony w ramach Serwisu sklep internetowy prowadzony i udostępniany przez Usługodawcę pod adresem www.nbi.com.pl/sklep oraz pod adresami będącymi przekierowaniem do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją;

Konto – funkcjonalność Serwisu dająca Usługobiorcom możliwość korzystania z Usług dodatkowych bezpłatnych i płatnych;

Login – adres poczty elektronicznej, wykorzystywany w dostępie do Konta;

Hasło – stworzony przez Usługobiorcę ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do Konta;

Treści – wszelkie treści bez względu na ich formę i sposób przekazu udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu;

Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, za pośrednictwem Serwisu;

Usługi podstawowe – Usługi świadczone przez Usługodawcę bez konieczności posiadania przez Usługobiorcę Konta;

Usługi dodatkowe – Usługi dodatkowe świadczone przez Usługodawcę wyłącznie na rzecz Usługobiorcy posiadającego Konto. Usługi dodatkowe mogą być bezpłatne lub płatne;

Usługobiorca – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług Usługodawcy świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu;

Usługodawca – Wydawnictwo nbi med!a z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, NIP: 6792197598, adres poczty elektronicznej do kontaktu redakcja@nbi.com.pl. Zmiana którejkolwiek z ww. danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu i jest podawana do wiadomości Usługobiorcom poprzez zamieszczenie zmiany w Serwisie;

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Newsletter – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści merytoryczne, informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Usługodawcy lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe

Reklamy – wszelkie materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym czy też marketingowym zamieszczane w Serwisie lub Newsletterze przez Usługodawcę lub osoby trzecie;

§ 3
[Umowa]

 1. Umowa zostaje zawarta:
  1. w przypadku Usług podstawowych z chwilą wpisania przez Usługobiorcę w przeglądarce internetowej adresu Serwisu lub skorzystania przez Usługobiorcę z przekierowania do Serwisu z innych stron internetowych lub z wiadomości elektronicznych;
  2. w przypadku Usług dodatkowych z chwilą autoryzacji Usługobiorcy do Konta.
 2. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług podstawowych jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy w zakresie takich Usług. W przypadku Usług dodatkowych założenie Konta jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy w zakresie takich Usług.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 4. W przypadku, gdy określone Usługi będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na podstronach internetowych dotyczących danej Usługi, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do tych Usług o ile ich regulaminy nie będą stanowić inaczej.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi lub dokonać zmiany swoich ustawień poprzez bezpośredni kontakt z Usługodawcą pocztą elektroniczną albo zmieniając ustawienie w założonym Koncie. W przypadku zakończenia przez Usługobiorcę korzystania z Usług podstawowych, Umowa rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia Serwisu. W przypadku Usług dodatkowych bezpłatnych Umowa w zakresie dotyczącym tych Usług rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą usunięcia Konta. W przypadku Usług dodatkowych płatnych moment ten wydłużany jest do czasu otrzymania płatności za Usługę płatną wybraną przez Usługobiorcę i zaksięgowanie jej na koncie bankowym należącym do Usługodawcy.
 6. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną nie wpływa na ważność zobowiązań stron wynikających z odrębnych warunków lub zawartych Umów, w tym obowiązku Usługobiorcy do uregulowania wynagrodzenia za określony zakres Usług czy czas.
 7. Usługobiorca, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Usługobiorcy wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. Aby odstąpić od Umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Usługobiorcy prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 4
[Usługi]

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy nieodpłatnie
  1. na rzecz wszystkich Usługobiorców – Usługi podstawowe:
   1. udostępniania i/lub pobierania wybranych Treści;
   2. wyświetlania Reklam;
   3. dostarczania Newsletterów;
   4. przekierowania z Serwisu lub Treści do Sklepu lub Usług dodatkowych płatnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2;
  2. na rzecz wszystkich Usługobiorców posiadających Konto – Usługi dodatkowe bezpłatne:
   1. oznaczania Treści jako ulubione oraz segregowania tych oznaczonych Treści według branż i tematów;
   2. udostępniania i/lub pobierania Treści dodatkowych, które nie są udostępniane przez Usługodawcę w ramach Usług podstawowych lub są w ramach tych Usług udostępniane we fragmentach;
   3. oraz inne, których zasady świadczenia Usługodawca określa samodzielnie i informuje o nich Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu lub w ramach innej komunikacji elektronicznej.
 2. Usługodawca oświadcza, że w ramach Serwisu, w tym w szczególności w Treściach, mogą zostać zamieszczone przekierowania do Sklepu lub Usług dodatkowych płatnych, a korzystanie z tych zawartości wymaga posiadania przez Usługobiorcę stosownego uprawnienia i uiszczenia opłaty.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do wyraźnego odróżniania Usług płatnych od Usług bezpłatnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi będzie informował Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu lub w ramach innej komunikacji elektronicznej.
 5. Usługodawca informuje, że wszelkie informacje nt. odpłatności za poszczególne Usługi dostępne w ramach Serwisu będą publikowane na stronie Serwisu.
 6. Usługodawca może organizować akcje promocyjne skierowane do Usługobiorców posiadających Konto. Szczegółowa informacja na temat warunków danej akcji promocyjnej będzie każdorazowo umieszczana w Serwisie lub w ramach innej komunikacji elektronicznej.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Usługobiorców.
 8. Usługodawca oświadcza, że z chwilą usunięcia Konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z Usług dodatkowych bezpłatnych i płatnych.

§ 5
[Wymagania techniczne]

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych akceptujących pliki cookies: Internet Explorer w wersjach 11.0 i wyższych lub Opera w wersjach 49.0 i wyższych lub Firefox w wersjach 57.0 i wyższych lub Google Chrome w wersji 60.0 i wyższych lub Safari w wersji 11.0 lub wyższy. 
 2. Do założenia Konta wymagane jest także posiadanie adresu poczty elektronicznej. Usługodawca oświadcza jednocześnie, że do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisany jeden Usługobiorca.
 3. Wszyscy odwiedzający Serwis zobowiązani są do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na swój koszt wymienionych powyżej urządzeń, oprogramowania oraz adresu poczty elektronicznej, w tym samego dostępu do sieci Internet.
 4. Usługodawca, dla bezpiecznego korzystania z Serwisu rekomenduje stosowanie przez Usługobiorców oprogramowania antywirusowego.
 5. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Usługobiorca (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Usługobiorca dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość.

§ 6
[Założenie i usunięcie Konta]

 1. W celu założenia Konta należy dokonać rejestracji za pośrednictwem stosownego formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie, gdzie w celu ukończenia rejestracji należy podać wymagane w rzeczonym formularzu dane oraz stworzyć Hasło.
 2. Warunkiem koniecznym do założenia Konta jest dodatkowo zaakceptowanie Regulaminu poprzez oznaczenie stosownej opcji wyeksponowanej w trakcie procesu rejestracji.
 3. Usługodawca weryfikuje prawo Usługobiorcy do dysponowania podanym w trakcie opisanej w ust. 1 rejestracji adresem poczty elektronicznej poprzez wysłanie na niego tzw. linka aktywacyjnego, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej skutkuje rejestracją Konta.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć Konto. Jednocześnie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta skutkuje trwałym i nieodwracalnym usunięciem wszelkich danych jakie były w jego ramach przetwarzane.
 5. Usługodawca może usunąć każde Konto na zasadach opisanych w Regulaminie. W takim przypadku, Usługobiorca nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 7
[Newsletter]

 1. Usługodawca może świadczyć usługi dostarczania Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Usługa ta polega na wysyłaniu przez Usługodawcę treści o tematyce wybranej przez Usługodawcę, w tym treści merytorycznych, informacji handlowych i promocyjnych.
 2. Newsletter uważa się za zamówiony, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie, a jego aktywacja następuje w momencie dokonania subskrybcji do Newslettera za pośrednictwem formularza dostępnego z poziomu Serwisu, a następnie kliknięcie w link przesłany na podany przez Usługobiorcę podczas dokonania subskrybcji adres poczty elektronicznej.
 4. Dezaktywacja Newslettera może nastąpić w każdym momencie i ze skutkiem natychmiastowym poprzez zgłoszenie stosownego żądania Usługobiorcy. Każda z wysyłanych przez Usługodawcę w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link umożliwiający dezaktywację Newslettera (opcja anuluj subskrybcję).
 5. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 4, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu Usługi drogą elektroniczną w formie wysyłki Newslettera.

§ 8
[Własność intelektualna]

 1. Wszelkie prawa do Treści są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły Mu Treści. Treści podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Korzystanie z Treści udostępnionych w Serwisie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do tych Treści. O ile nic innego nie wynika z treści Regulaminu zabronione jest w szczególności:
  1. dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania lub transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Treści lub ich fragmentów,
  2. rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Treści w wybranym przez siebie miejscu i czasie) udostępnianych w Serwisie, także artykułów, wywiadów, reportaży i innych materiałów prasowych,
  3. pobieranie Treści i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub we fragmentach.
 3. Usługobiorcy mogą korzystać z Treści w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści przez innych Usługobiorców lub godzić w słuszne interesy Usługodawcy oraz podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły Mu Treści.
 4. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 2 – 3 korzystanie z Treści udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie lub w ramach wiadomości elektronicznej wysłanej do Usługobiorcy jest zabronione, a naruszenie praw Usługodawcy (lub podmiotów, które na podstawie współpracy z Usługodawcą udostępniły Mu Treści) do podlegających ochronie Treści będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo.

§ 9
[Reklama]

 1. Usługodawca oświadcza, że w ramach Serwisu i Newslettera wyświetlane będą Reklamy towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę lub osoby trzecie, z którymi Usługodawca zawarł umowę o wyświetlanie Reklam w ramach Serwisu i Newslettera.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Reklam towarów i usług oferowanych przez osoby trzecie, z którymi usługodawca zawarł umowę o wyświetlanie Reklam w ramach Serwisu i Newslettera. 
 3. O ile nic innego nie wynika z Regulaminu do Reklam zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 8.

§ 10
[Obowiązki Usługobiorcy]

 1. Usługobiorca ma obowiązek podawania prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym, także danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do aktualizowania danych wskazanych w ust. 1 niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających taką aktualizację.
 3. Usługobiorca jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Usługobiorcy, przejęć Haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Usługobiorcy wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. 
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania poufności swojego Hasła i danych dostępowych do Konta i nie jest uprawniony do umożliwienia innym podmiotom korzystania ze swojego Konta.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania stosownych przepisów prawa, w szczególności do szanowania szeroko rozumianych praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich. Oznacza to także, że Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za:
  1. sposób, w jaki korzysta z Serwisu i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. wprowadzane przez siebie do Serwisu dane i treści;
  3. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Usługobiorcy;
  4. informacje pobrane z Serwisu, za skutki ich wykorzystania przez Usługobiorcę oraz za ich przydatność.
 7. Konto może być przez Usługodawcę zawieszone bądź umowa o świadczenie Usługi może zostać przez Usługodawcę wypowiedziana, a tym samym Konto Użytkownika usunięte z Serwisu w przypadku, gdy taki Usługobiorca wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania naruszają prawo bądź dobre obyczaje bądź mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie, a także gdy jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu. W przypadku zamiaru skorzystania z uprawnień w rozumieniu zdania powyższego, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Użytkownika niezwłocznie, za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Z uwagi na powyższe Usługodawca jest także uprawniony do odmowy rejestracji innego Konta danego Użytkownika.

§11
[Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Treści udostępniane w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Usługodawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych Treści, jak również za ich przydatność lub skuteczność dla określonych działań Usługobiorców. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem Treści ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z użytkowaniem i wykorzystaniem Treści.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w związku z korzystaniem z Serwisu, a wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Usługobiorcę.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim bądź niewłaściwego zabezpieczenia przez Usługobiorcę danych umożliwiających dostęp do Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści Reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie, bądź rozsyłanych Usługobiorcom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki tzw. siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do zapobieżenia oraz do przewidzenia.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego działania Serwisu. Jednakże w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem lub kontrolą.
 8. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

§ 12
[Postępowanie reklamacyjne]

 1. Usługobiorca może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej redakcja@nbi.com.pl. 
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania. 
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. 
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w treści reklamacji.

§ 13
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska oraz adresów poczty elektronicznej, podawanych przy korzystaniu z Usług.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi określa Polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie internetowej pod adresem www.nbi.com.pl/polityka-prywatnosci.

§ 14
[Przepisy końcowe]

 1. Usługodawca przed zawarciem Umowy nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin w Serwisie, a także – na ich żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Z zastrzeżeniem trybu składania i rozpatrywania reklamacji, o którym mowa w § 12 Regulaminu, Usługodawca nie przewiduje korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024.