REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wod-Kan Inwestycje
4 Minuty czytania

WMK podsumowują inwestycje w 2020 r.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. od lat skutecznie realizują strategię inwestycyjną, której głównymi założeniami są troska o jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne, dalszy dynamiczny rozwój w oparciu o plany inwestycyjne oraz skuteczne wykorzystywanie szans stwarzanych przez programy Unii Europejskiej, co umożliwia utrzymanie najwyższych standardów jakości.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. od lat skutecznie realizują strategię inwestycyjną, której głównymi założeniami są troska o jakość życia mieszkańców i środowisko naturalne, dalszy dynamiczny rozwój w oparciu o plany inwestycyjne oraz skuteczne wykorzystywanie szans stwarzanych przez programy Unii Europejskiej, co umożliwia utrzymanie najwyższych standardów jakości.

Strategię Wodociągów Miasta Krakowa S.A. określa Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Głównym elementem obecnego, obejmującego lata 2021-2025, jest rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach o niższym stopniu zurbanizowania. Realizacja planu na najbliższe lata wpłynie w szczególności na:
– podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Krakowa,
– podniesienie poziomu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej,
– osiągnięcie efektu ekologicznego,
– wyeliminowanie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych.

Rok 2020, mimo swojej wyjątkowej specyfiki związanej z trudną sytuacją pandemiczną, dla Wodociągów Miasta Krakowa S.A. nie był czasem stagnacji. W zupełnie innych, nowych warunkach, spółka kontynuowała realizację najistotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych   i remontowych, w zakresie możliwym do sfinansowania przy znacznie ograniczonych przychodach. Niewielka część z zaplanowanych inwestycji nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od spółki, wynikających z trwającej pandemii.

 

Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl
Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl


Nakłady inwestycyjne w 2020 roku wyniosły aż 90 mln zł i zostały przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację blisko 27 km sieci wodociągowej oraz 0,5 km magistrali o znaczeniu strategicznym dla systemu zaopatrzenia w wodę. Źródłami finansowania inwestycji były w głównej mierze środki własne oraz środki zewnętrzne, w postaci dotacji pochodzących m.in. z Funduszu Spójności.Z powodzeniem zrealizowano odcinek magistrali w ul. Abrahama, która stanowi część dużego projektu mającego na celu doprowadzenie dodatkowego rurociągu dostarczającego wodę (w oparciu o zbiorniki Krzemionki) do osiedli położonych w Nowej Hucie, a tym samym zwiększenie niezawodności dostaw dla tych obszarów. Przebudowa ponad 4 km sieci wodociągowej, znacznie wpłynęła na poprawę funkcjonowania systemu. Do najbardziej kluczowych zadań w 2020 roku należały w szczególności prace przeprowadzone na terenie os. Albertyńskiego oraz inwestycje zrealizowane w ulicach Krakowskiej, Dietla, Sępia, Pana Tadeusza, Księcia Józefa, Rzepakowej, Smętnej, Krzyżańskiego, Niwy, Łutnia. W zakresie rozwoju obszarowego wybudowano 22 km nowej sieci wodociągowej, w tym zadania określone w programie Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). W ramach zawartych umów spółka przejęła odpłatnie aż 19 km sieci wodociągowych od inwestorów zewnętrznych, przeznaczając na ten cel 8 mln zł.Należy podkreślić, że istotnym elementem infrastruktury wodociągowej z punktu widzenia stale rozrastającego się miasta, są zakłady uzdatniania wody. Na ich rozbudowę i modernizację poniesiono nakłady w wysokości 1,3 mln zł. Działalność przedsiębiorstwa wodociągowego, poza zapewnieniem nieograniczonego dostępu do najwyższej jakości wody pitnej, to również skuteczne oczyszczanie ścieków i sprawne zarządzanie miejską siecią kanalizacyjną. W ramach tego obszaru w ubiegłym roku wykonano i zmodernizowano ponad 23 km sieci.Wodociągi Miasta Krakowa S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, w 2020 roku przebudowały 0,5 km kanałów, między innymi w ul. Mistrzejowickiej, Łokietka, Niedzickiej, Nowosądeckiej, Przewóz. Prawie 22,5 km nowej sieci powstało w ramach rozwoju obszarowego. Podstawową pozycję w tym obszarze stanowią zadania realizowane w zakresie programu inwestycyjnego Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). Spółka w ramach zawartych umów poniosła również nakłady w wysokości 10,4 mln zł na odpłatne przejęcie od inwestorów zewnętrznych 14 km sieci kanalizacyjnej. 12 mln zł wydatkowano na poprawę funkcjonowania dwóch krakowskich oczyszczalni ścieków Płaszów i Kujawy. Tak zmodernizowana infrastruktura kanalizacyjna gwarantuje skuteczny odbiór, a następnie oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.Bardzo istotnym elementem w strategii inwestycyjnej Wodociągów Miasta Krakowa S.A. jest program Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS), którego realizacja umożliwia przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej coraz większej liczby mieszkańców.
W 2020 roku kontynuowano działania określone w programie BIS na kwotę 23 mln zł, w ramach którego powstało blisko 4 km sieci wodociągowej w dzielnicach Grzegórzki, Prądnik Biały, Bronowice, Dębniki, Swoszowice, Bieżanów – Prokocim, Czyżyny oraz prawie
9 km sieci kanalizacyjnej w dzielnicach Prądnik Biały, Zwierzyniec,   Dębniki, Łagiewniki – Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów – Prokocim,   Czyżyny, Nowa Huta. Od początku funkcjonowania programu BIS w Krakowie powstało łącznie 66 km nowej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.Nadrzędnym celem wspomnianych działań inwestycyjnych jest zapewnienie wysokiego poziomu jakości życia w Krakowie. Spółka dbając każdego dnia o niezawodną dostawę wody oraz skuteczne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, systematycznie realizuje niezbędne remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2020 tego rodzaju działania wykonano m.in. w ulicach: Dietla, Chodowieckiego, Wąska. Równocześnie prowadzone były prace remontowe sieci wodociągowej na os. Oświecenia oraz magistrali tranzytowej Dobczyce – Kraków z zastosowaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych. W modernizacji krakowskiego systemu kanalizacyjnego istotny udział stanowią przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap V i VI. Na poprawę funkcjonowania sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w 2020 roku przeznaczono blisko 110 mln zł. Źródłami finansowania zrealizowanych remontów były w głównej mierze środki własne oraz zewnętrzne, m.in. w postaci dofinansowania ze środków Funduszu Spójności UE.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA