Kolej Konferencje

Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania W Transporcie Szynowym 2022

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2022 r. w Zakopanem odbędzie się XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2022. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale Politechniki Krakowskiej – Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Konferencja jest poświęcona nowoczesnym technologiom w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym takim zagadnieniom, jak:
– Inwestycje kolejowe w nowej rzeczywistości gospodarczej Polski i Unii Europejskiej, w tym inwestycje związane z transformacją energetyczną w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych (m.in. elektryfikacja linii kolejowych).
– Dostosowanie infrastruktury liniowej i punktowej transportu kolejowego w Polsce do potrzeb przewozowych związanych z europejską integracją Ukrainy, a także stan infrastruktury kolejowej w Ukrainie i perspektywy jej odbudowy.
– Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych i rekomendacje dla perspektywy finansowej UE 2021–2027, w tym efektywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych materiałów i systemów.
– Rola CPK w rozwoju rynku przewozów kolejowych w Polsce.
– Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastrukturą, w tym BIM i Asset Management.
– Zagadnienia związane z infrastrukturą kolejową (nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, w tym tunelowe, srk, energetyka, telekomunikacja, informatyka), w szczególności stosowanie najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych przy jej budowie, rozbudowie, remontach i utrzymaniu, w tym zagadnienia związane zasadami zrównoważonego rozwoju, LCA (analiza cyklu życia).
– Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów strukturalnych wynikających z interoperacyjności.
– Rozwój procesów utrzymania i nowoczesnych rozwiązań w maszynach i urządzeniach do utrzymania infrastruktury na zmodernizowanych liniach kolejowych.
– Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności w regionach, program Kolej Plus.
– Kolej XXI w. – możliwości finansowania zewnętrznego prac badawczo-rozwojowych i innowacji.
– Cyberbezpieczeństwo w transporcie szynowym.
– Problemy z przygotowaniem kadry do realizacji zadań w transporcie szynowym, tj. kształcenie w szkołach średnich i wyższych oraz uprawnienia budowlane (projektowe i wykonawcze).

Więcej informacji na temat wydarzenia: www.sitk.org.pl.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 30.11.2022 - 01.12.2022
Miejsce: Zakopane
Organizator: SITK RP Oddział w Krakowie
Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI