Budownictwo Geoinżynieria Konferencje

Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

XXXVI Warsztaty zamykają czteroletni cykl szkoleniowy pod wspólnym tytułem: „INNOWACYJNE I WSPÓŁCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE”. Wiodącym tematem wykładów jest jak zwykle w przypadku Oddziału Małopolskiego: GEOTECHNIKA w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w budownictwie kubaturowym i szeroko pojętej inżynierii lądowej.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie środowiska inżynierskiego problemami z zakresu geotechniki, związane z wdrażaniem normalizacji europejskiej wychodzimy naprzeciw tym rosnącym oczekiwaniom. Potrzeby praktyczne, odpowiedzialność konstruktora za obiekt, w tym także za jego fundamenty i podłoże, powodują że wiedza z zakresu geotechniki jest również poszukiwana przez konstruktora.

Wprowadzone w roku 2010 nowe normy europejskie, w tym Eurokod 7 (PN-EN 1997), zmiany stanu prawnego rzutujące na zmiany rozporządzeń ministrów, są istotnym przyczynkiem do zwiększonego zainteresowania całego środowiska inżynierskiego zagadnieniami geotechniki, tak istotnymi w prawidłowym przeprowadzeniu procesu budowlanego. Nasze Warsztaty wychodzą naprzeciw potrzebom pełnego rozpoznania roli geotechniki w projekcie budowlanym i na etapie realizacji konstrukcji oraz konieczności ciągłej, bieżącej współpracy konstruktora i geotechnika na wszystkich etapach procesu budowlanego. Nadrzędnym celem Warsztatów jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy.

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji są obecnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego, komunalnego i inżynieryjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz przedsiębiorstw wykonawczych.

W poprzednich edycjach Warsztatów poświęconych zagadnieniom geotechnicznym każdorazowo brało udział po około 500 uczestników oraz prezentowało się ponad 40 specjalistycznych firm.

Prezentowana w trakcie Warsztatów problematyka wykładów w pełni odpowiada kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie stałego i cyklicznego dokształcania.

Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji stanowią także doskonałą platformę do integracji środowiska inżynierskiego, wzajemnej wymiany doświadczeń, jak również okazję do spotkania w władzami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, czy też przedstawicielami organów Nadzoru Budowlanego.

Termin: 28.06 – 1.07.2022
Miejsce: Wisła

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 28.06.2022 - 01.07.2022
Miejsce: Wisła
Organizator: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie „WPPK 2022”
Adres organizatora: ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI