Budownictwo Raporty
4 Minuty czytania

Raport „Budownictwo polskie w  latach 2009-2019. Stan bezpieczeństwa oraz działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  budownictwie”

6 listopada 2020 r. swoją premierę miał raport podsumowujący 10-lecie działań Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jest czym się chwalić! W ciągu dekady bezpieczeństwo na budowach uległo znacznej poprawie – polska branża budowlana była na ostatnim miejscu pod względem liczby wypadków w całej Unii. Aż o 75% spadła liczba ciężkich wypadków, o 63% wypadków śmiertelnych.

 

Spadła liczba wypadków i poszkodowanych na budowach w Polsce

Z raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie wynika, że w  ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z  8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w  wypadkach na budowach w  Polsce. W  branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w  tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w  Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

W latach 2009-2019 w  Polsce o  45 proc. spadła liczba osób, które zostały poszkodowane w  wypadkach na budowach. W  tym czasie w  całej gospodarce liczba wypadków zmniejszyła się zaledwie o  4 proc. Największy spadek odnotowano wśród wypadków ciężkich (o 75 proc.) oraz w  liczbie wypadków śmiertelnych (o 63 proc.). Według Eurostatu w  latach 2009-2018 wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska najbardziej poprawiła bezpieczeństwo na budowach. Z  kraju o  najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych (21,49) znalazła się wśród państw o  najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń (5,18).

- Porozumienie dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie po 10 latach obecności na rynku stało się liderem wyznaczającym kierunek w  obszarze bezpieczeństwa. Stworzyło fundamenty do zmian systemowych oraz zmian nawyków. Jeden generalny wykonawca, nie jest w  stanie przeprowadzić działań naprawczych w  skali rynku. Ale razem w  gronie 13 największych firm, jest to realne i  jak pokazuje raport, skuteczne – powiedział Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud SA.

- Najważniejszym osiągnięciem jest spadek liczby wypadków na polskich budowach, mimo podwojenia liczby firm budowlanych i  pracowników w  tym sektorze. Jako Porozumienie wypracowaliśmy i  wdrożyliśmy jednolite standardy nie tylko dla pracowników sygnatariuszy, ale i  podwykonawców, dostawców oraz operatorów maszyn budowlanych. Podnieśliśmy poziom kultury nadzoru, nieustannie doskonalimy szkolenia BHP. Dzielimy się naszą wiedzą i  dobrymi praktykami. A  wszystko po to, aby chronić życie i  zdrowie pracowników na polskich budowach – dodał Prezes J. Werle.

Bezpieczeństwo najbardziej poprawiło się w  największych firmach – liczba poszkodowanych spadła w  nich z  2490 w  2009 r. do 1311 w  2018 r. Od lat najwyższy odsetek wśród ofiar wypadków (około 60 proc.) stanowią pracownicy z  co najwyżej rocznym stażem pracy oraz ci, którzy przepracowali 2-3 lata. Jednocześnie w  latach 2009-2018 właśnie w  tych dwóch grupach zanotowano największy spadek w  liczbie poszkodowanych. Wypadkom na budowach najczęściej ulegają najsłabiej wykwalifikowani robotnicy pomocniczy, wśród których pewną część stanowią obcokrajowcy. Według Państwowej Inspekcji Pracy pracownicy zagraniczni na budowach często nie posiadają doświadczenia i  kwalifikacji budowlanych oraz znajomości języka polskiego, co wpływa negatywnie na bezpieczeństwo pracy.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie branży budowlanej w  Polsce. Według przychodów za 2019 r. w  pierwszej dziesiątce największych firm budowlanych jest dziewięciu członków Porozumienia. Przychody spółek należących do organizacji stanowią 56% wszystkich przychodów 50 największych firm w  Polsce. Misją największych generalnych wykonawców, zrzeszonych w  Porozumieniu, jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z  pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i  wypadkom.
Partner biznesowy współpracujący z  sygnatariuszami Porozumienia spotyka się z  takimi samymi wymaganiami BHP w  umowie. W  Porozumieniu obowiązuje jeden system obowiązkowych szkoleń z  zakresu BHP. Skutecznym narzędziem popularyzacji kultury BHP w  branży jest Tydzień Bezpieczeństwa organizowany przez Porozumienie. Patronat honorowy nad nim sprawuje Główny Inspektor Pracy. To największa w  Polsce inicjatywa na rzecz promowania kultury BHP, która co roku gromadzi tysiące uczestników. Raport „Budownictwo polskie w  latach 2009-2019. Stan bezpieczeństwa oraz działalność Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  budownictwie” stanowi podsumowanie działalności organizacji generalnych wykonawców, która w  tym roku świętuje dziesięciolecie istnienia.

– Inicjatywa Porozumienia nie doszłaby do skutku bez zaangażowania wizjonerów, takich jak pan Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i  Techników Budownictw. To on był pomysłodawcą całego przedsięwzięcia. Z  kolei pan Tadeusz Zając, Główny Inspektor Pracy, aktywnie szukał sposobów rozwiązania problemu wypadków w  budownictwie. Osobiście złożył prezesom największych firm budowlanych wizytę i  propozycję współpracy. Wielki wkład w  powstanie Porozumienia miał także pan Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani, który znany jest z  działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w  budownictwie w  Radzie Ochrony Pracy przy sejmie RP – podsumował Jacek Leczkowski, Wiceprezes Zarządu Erbud S.A., który od tego roku pełni funkcję prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Grafika: Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI