REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

10 mln zł na modernizację sieci wod-kan w Gołdapi

Gołdap otrzyma przeszło 5 mln zł dofinansowania na modernizację ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wsparcie unijne przekaże NFOŚiGW.

Projekt będzie współfinansowany z Funduszu Spójności, Banku Ochrony Środowiska oraz ze środków własnych beneficjenta.

Stosowną umowę w tej sprawie podpisali 9 maja br. w siedzibie Narodowego Funduszu: Dyrektor Departamentu Ochrony Wód NFOŚiGW Ewa Kamieńska, a ze strony beneficjenta – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi Jarosław Dzienis.

W ramach inwestycji zaplanowano przebudowanie części osadowej oczyszczalni ścieków w Gołdapi, budowę kanalizacji sanitarnej (1,22 km), przebudowę sieci wodociągowej (1,24 km), a także zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody. W efekcie wszystkich prac, które ma ukoronować osiągnięcie efektu ekologicznego pod koniec 2020 r., blisko 150 osób skorzysta z ulepszonej kanalizacji i oczyszczania ścieków. Ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania osiągnie poziom 0,52 tys. ton na rok. Z kolei ilość uzdatnianej wody po zakończeniu całego projektu wyniesie ponad 700 tys. m3 na rok. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków ma także przynieść specjalny produkt końcowy z przetworzonego osadu – który po uzyskaniu decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwalifikującej go jako nawóz lub środek poprawiający właściwości gleby – przestanie być tylko odpadem (o znacznie ograniczonych możliwościach wykorzystania).

– Pewne elementy gołdapskiej oczyszczalni ścieków są jeszcze z 1995 r. Jej modernizacja jest więc konieczna i to podwójnie, ponieważ to przecież niezbędny element starań o zachowanie czystości naszego środowiska. To, co satysfakcjonuje specjalnie to wiele usprawnień naszych działań w zakładzie. Osad będzie znacznie lepiej przetwarzany, nie będzie kilka razy nawadniany i przez to na przykład nie będzie odcieków, które mogą przedostawać się do gleby. Ponadto z naszej otwartej komory fermentacyjnej uzyskamy odzysk ciepła i będziemy mogli ogrzewać wszystkie pomieszczenia w obiekcie, tzn. budynek prasy, budynek socjalny i budynek magazynu. Zostanie także dobudowany punkt przetwarzania osadów dowożonych. Współpracujemy w tej chwili z sześcioma oczyszczalniami w terenie i czyścimy kanalizację, więc teraz te wszystkie dodatkowe surowce będziemy mogli zagospodarować efektywniej –
powiedziała uczestnicząca w uroczystości podpisania umowy Kierownik Oczyszczalni Ścieków w Gołdapi Barbara Sereda.

Źródłem dofinansowania projektu będzie działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które jest wdrażane przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Inwestycja o wartości ponad 10 mln zł, otrzyma dotację w wysokości 5,3 mln zł, a ponadto przewiduje się zaangażowanie środków własnych beneficjenta (2,7 mln zł) oraz finansowanie z Banku Ochrony Środowiska S.A. (kredyt 328 tys. zł).

Autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA