REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

10 ofert wpłynęło na kontynuację budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia

Dziesięć ofert wpłynęło na kontynuację budowy obwodnicy Poręby i Zawiercia. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia ponad 350 mln zł. Najniższą ofertę opiewającą na ponad 234 mln zł złożyła spółka POLAQUA.

Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Ta inwestycja stanowi kontynuację budowanego od marca 2022 r. odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia. Odcinek o długości 7,5 km swój początek będzie miał, na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy, węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które zostanie wybudowane w ramach obwodnicy Kroczyc, na wykonanie której ogłoszono przetarg w listopadzie 2023 r.

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 – węzeł Kromołów

Nowa trasa będzie posiadała najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów. Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w ciągu obwodnicy w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Terminy realizacji

Inwestycja będzie realizowana w trybie tradycyjnym („Buduj”) i winna zostać ukończona w ciągu 28 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych. Realizacja inwestycji według takiego scenariusza pozwoliłaby na oddanie drogi do użytkowania w połowie 2027 r.

Co się dzieje na budowie pierwszego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia

Wykonawca jest bliski dokończenia robót ziemnych, wykonywania podbudów z kruszyw mineralnych oraz kolejnych warstw z mieszanek asfaltowych. Zaawansowanie wykonania nasypów dla całej budowy wynosi 90 proc. Zakończono wykonywanie wykopu w ciągu trasy głównej. Kontynuowane są roboty związane z wykonywaniem dolnych i górnych warstw podbudowy jezdni z kruszyw mineralnych, zaawansowanie w tym asortymencie robót wynosi 70 proc. Postępują również roboty przy wykonywaniu warstw z mieszanek asfaltowych. W ciągu trasy głównej wykonanie warstwy podbudowy asfaltowej jest zaawansowane na poziomie 60 proc. a warstwy wiążącej na poziomie 30 proc. Wykonawca kontynuuje również roboty w zakresie humusowania i obsiania skarp nasypów i wykopów oraz porządkowania terenów zielonych w pasie drogowym. Zaawansowanie robót w tym zakresie wynosi 12 proc. Równolegle są prowadzone roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego tj. budową zbiorników retencyjnych, kanałów hydrotechnicznych, przebudową i konserwacją przyległych rowów melioracyjnych oraz umocnienia cieków wodnych w obrębie pasa drogowego. Kontynuowane są także roboty na wszystkich obiektach mostowych. Ustroje nośne zostały wykonane na dwunastu obiektach mostowych, a zaawansowanie prac mostowych wynosi 70 proc. Postępują również roboty przy obiektach służących zapewnieniu migracji zwierząt pod obwodnicą, które osiągnęły poziom 85 proc. całego zakresu. Wykonanych zostało 29 przepustów ekologicznych. Wykonanie rzeczowe obwodnicy Poręby i Zawiercia zbliża się do 60 proc.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA