REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

5 pozytywnych decyzji KE dla projektów realizowanych z POIiŚ

KE wydała zgody na dofinansowanie z funduszy UE dla kolejnych 5 inwestycji realizowanych w ramach POIiŚ. Chodzi o projekty, które usprawnią komunikację miejską, poprawią ochronę przeciwpowodziową, usprawnią gospodarkę wodno-ściekową, a także rozwiną korytarz gazowy Północ-Południe.

Gdański projekt komunikacji miejskiej (etap IV A)

Projekt realizowany będzie na terenie Gdańska. Nowe linie tramwajowe będą zbudowane w południowych dzielnicach: Piecki – Migowo (Górny Taras Gdańska), Jasień i Ujeścisko – Łostowice. Natomiast modernizowana linia tramwajowa stanowi dojazd do plaży w dzielnicy Stogi. Dodatkowo na terenie miasta zamontowane zostaną nowe wiaty przystankowe (64 szt.) oraz tablice informacji pasażerskiej (84 szt.). Inwestycja obejmuje także zakup nowego taboru tramwajowego (15 szt.).

Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gdańska realizowanej pod wspólną nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej (GPKM)”, mającej na celu stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gdańska.

Całkowita wartość projektu to 540,34 mln zł, dofinansowanie UE wyniesie 286,12 mln zł. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020.

Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I

Zakres projektu obejmuje aż 26 zadań infrastrukturalnych (w tym 2 związane z budową nowego torowiska i 24 związane z przebudową istniejącej infrastruktury – łącznie ponad 40 km linii tramwajowych), a także zakup 45 szt. nowego niskopodłogowego taboru tramwajowego. Projekt zostanie zrealizowany na terenie 10 miast: Będzina, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Świętochłowic i Zabrza. Nowe odcinki sieci tramwajowej zostaną wybudowane w Sosnowcu na odcinku od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w dzielnicy Zagórze (ponad 3 km trasy dwutorowej) oraz w Katowicach wzdłuż ul. Grundmanna (niemal 700 m trasy dwutorowej). Pozostały zakres projektu obejmuje modernizację istniejącej już infrastruktury tramwajowej na terenie wymienionych miast.

Niniejszy projekt stanowi pierwszą część przewidzianych przez Tramwaje Śląskie S.A. projektów. Etapy II i III – obejmujące budowę i modernizację kolejnych odcinków sieci tramwajowej – również będą realizowane w ramach działania 6.1 POIiŚ. Dzięki tym inwestycjom komunikacja zbiorowa będzie bardziej atrakcyjna, obejmie też nowe obszary Aglomeracji, skróci się czas przejazdu między przystankami, a także poprawi bezpieczeństwa i komfort podróżnych.

Całkowita wartość projektu to 766,78 mln zł, a dofinansowanie UE stanowi 393,33 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2020.

Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka

Przedsięwzięcie jest już realizowane. Poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców i infrastruktury zlokalizowanej w Kotlinie Kłodzkiej, ponieważ zredukuje przepływy powodziowe. Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (a w jego imieniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu). Inwestycja jest elementem większego przedsięwzięcia – „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021.

Projekt otrzymał 317 mln zł dofinansowania unijnego.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków Warszawa (faza VI)

Celem projektu jest m.in. optymalizacja i usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarki wodno-ściekowej poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do świadczonych usług w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poprawę stanu sieci kanalizacji i zapobieganie eksfiltracji ścieków do środowiska oraz infiltracji wód gruntowych do kanalizacji. W planach jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej (ponad 30 km), do której zostanie przyłączonych ponad 5 700 nowych użytkowników. Natomiast w wyniku budowy ok. 23 km sieci wodociągowej podłączonych do sieci zostanie ok. 6 720 osób. Ponadto będzie wykonana modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz dalsze prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe”.

Projekt stanowi kontynuację działań zrealizowanych przez MPWiK Warszawa w ramach poprzednich faz I-V prowadzonych od 2000 roku w ramach programów ISPA/Fundusz Spójności oraz POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020. Realizowane w ramach POIiŚ 2014-2020 obecnie Fazy V i VI są niezależne finansowo i technicznie oraz samodzielnie funkcjonujące.

Wartość całkowita projektu wynosi 1,23 mld zł, a wartość dofinansowania 637,5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie 1 czerwca 2014 r. – 31 grudnia 2023 r. Beneficjentem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa Spółka Akcyjna.

Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola

Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola będzie zlokalizowany na obszarze województw małopolskiego i podkarpackiego i stanowi element tzw. Korytarza gazowego Północ-Południe. Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania dodatkowej przepustowości transportu gazu z kierunków innych, niż wschodni, dzięki umożliwieniu przesyłu gazu z terminalu LNG do centralnej, południowej i południowo- zachodniej Polski, a także dzięki możliwości wykorzystania nowo powstającego interkonektora Polska – Słowacja w celu przesyłu gazu z interkonektora Polska – Słowacja w kierunku Polski centralnej i południowej.

Przewidywany termin realizacji projektu to koniec 2020 r. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków UE w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020 w kwocie prawie 237 mln zł. Jej całkowita wartość to blisko 571 mln zł.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA