REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

8 firm chce zaprojektować obwodnicę Chełmca

W przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Chełmca swoje oferty zgłosiło 8 wykonawców. Rozpoczęło się sprawdzanie ofert.

Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Pomiędzy najniższą zaproponowaną ceną 1 280 737,50 zł za wykonanie zadania, którą zaproponowała firma Autostrada II Sp. z o.o. z Katowic, a najwyższą 3 028 653,60 zł zaproponowaną przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT z Warszawy jest ponad dwukrotna różnica. 6 firm z ośmiu złożyło oferty, które cenowo mieszczą się w limicie wyznaczonym na zadanie przez GDDKiA.

Przed wykonawcą, który zostanie wybrany po przeanalizowaniu ofert przygotowanie:
– opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz projektów podziałów nieruchomości,
– kompletnych materiałów, niezbędnych do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jego bieżącą aktualizacją na etapie wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
– opracowań środowiskowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
– opracowań geologicznych i hydrogeologicznych wraz z wykonaniem badań dodatkowych i uzupełniających,
– opracowania materiałów wymaganych przez instytucje opiniujące i uzgadniające rozwiązania projektowe w związku z lokalizacją zadania inwestycyjnego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,
– wielobranżowego Projektu Budowlanego wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi,
– kompletnych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji,
– Projektu Wykonawczego dla każdej z branż,
– dokumentacji przetargowej: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarów robót, kosztorysów (ofertowego, inwestorskiego).

Zamówienie obejmuje ponadto udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców, biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

W wyznaczonych terminach na poszczególne części zamówienia określono, że wykonawca będzie miał:
– 20 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych,
– 7 miesięcy, jako czas trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
– 18 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.

Obwodnica Chełmca będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza, o długości ok. 1,4 km. Początek inwestycji będzie na wlocie istniejącego ronda na DK28 (ul. Limanowska w Chełmcu), koniec będzie dowiązywać się do istniejącego ronda na ul. Marcinkowickiej w Chełmcu, które stanowi z kolei początek północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA