REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

9 ofert na budowę odcinka N-S w Rudzie Śląskiej

Władze Rudy Śląskiej otworzyły oferty w przetargu na budowę kolejnego odcinka trasy N-S w mieście, który ma przebiegać od ul. Kokota w kierunku autostrady A4. W przetargu wpłynęło 9 ofert.

 
Najtańsza cena opiewa na niemal 110 mln zł, natomiast najdroższa na ponad 184,5 mln zł. Teraz urzędników czeka szczegółowa analiza i  ocena złożonych ofert. Na tym jednak nie koniec, bo dodatkowo planowane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Zaproszenie do udziału w  niej otrzymają wykonawcy, których oferty nie zostaną odrzucone na etapie oceny. Według planów inwestycja powinna być gotowa w  czwartym kwartale 2023 r. Przedsięwzięcie objęte jest unijnym dofinansowaniem w  wysokości ponad 85 mln zł.

– Po raz pierwszy w  naszym mieście przy tego rodzaju przetargu wykorzystamy aukcję elektroniczną. Wierzę, że zastosowanie takiej procedury będzie dla nas korzystne zarówno pod względem ceny, jak i  jakości późniejszego wykonania inwestycji –
podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Do tej pory zrealizowane zostały trzy etapy trasy N-S, ale do pełnego połączenia autostrady A4 i  DTŚ konieczna jest jeszcze budowa odcinka od ul. Kokota do łącznika z  autostradą w  ciągu ul. 1  Maja. To duża i  kosztowna inwestycja, dlatego została podzielona na dwa zadania. Ogłoszony przetarg dotyczy pierwszego z  nich. – Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z  węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od wspomnianego węzła do ul. 1  Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1  Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W ten sposób wybudowany zostanie odcinek trasy N-S o  długości prawie 1  km wraz z  całą infrastrukturą towarzyszącą. – Węzeł łączący trasę z  ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a  rondo na skrzyżowaniu ul. 1  Maja i  ul. Bielszowickiej będzie miało formę turbinową. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1  Maja, powstaną drogi dojazdowe do obsługi infrastruktury, chodniki, ścieżki rowerowe oraz elementy systemu odwodnienia – mówi Renata Krusz, zastępca naczelnika Wydziału Dróg i  Mostów UM. Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, przepustów.

Przypomnijmy, że pierwotny przetarg na budowę odcinka trasy N-S od ul. Kokota do autostrady A4 zakładał wykonanie go w  ramach jednego zadania. Postępowanie zostało jednak unieważnione w  październiku 2019 roku, ponieważ najtańsza złożona oferta, przekroczyła o  ponad 106 mln zł koszt wynikający z  projektu i  kosztorysu inwestorskiego. W  tej sytuacji podjęta została decyzja o  podziale zadania na dwa odcinki, co wymagało zmian w  projekcie oraz uruchomienia dodatkowych procedur formalno-prawnych. Etapy zostały wydzielone w  taki sposób, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, zarówno pod względem ruchowym, jak i  technicznym.

Na budowę całego brakującego odcinka do autostrady miasto pozyskało 110 mln zł ze środków Unii Europejskiej. – Wobec zmienionego zakresu projektu wymagana była weryfikacja wcześniej złożonego wniosku o  dofinansowanie. Mamy oficjalne potwierdzenie z  Urzędu Marszałkowskiego, że przebiegła ona pozytywnie i  mamy zgodę na podział odcinków – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk. – Koszty kwalifikowane pierwszego etapu objętego aktualnym przetargiem to około 100 mln zł, dofinansowanie miałoby wynieść 85% tej kwoty – dodaje.

Do tej pory w  Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1  Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z  węzłem dwupoziomowym z  ul. 1  Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł.

Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w  sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1  Maja do ul. Bukowej. Wraz z  tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z  ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. Odcinek o  długości 1,4 km przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł.

Na budowę wszystkich odcinków miasto pozyskało unijne dofinansowanie. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, drugi i trzeci fragment kwotą około 82 mln zł – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Władze Rudy Śląskiej nie chcą poprzestać na pierwotnie zakładanym kształcie trasy N-S, lecz kontynuować jej budowę w  kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z  Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej tego przedsięwzięcia. Jego realizacja uzależniona będzie jednak od środków, jakie miasto będzie mogło wygospodarować na inwestycje.

Tekst i wizualizacja: Urząd Miasta Ruda Śląska
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA