REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Blisko podpisania umowy na realizację S1 Mysłowice – Bieruń

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie S1 Mysłowice – Bieruń, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

 
Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Grafika: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy. GDDKiA planuje, że stanie się to na początku lipca br.

Przetarg


Na ogłoszone w czerwcu 2021 r. postępowanie wpłynęło dziesięć ofert, które otworzyliśmy 20 sierpnia 2021 r. Najniższą z nich, o wartości 465 454 548,36 zł, złożyła firma POLAQUA. W wyniku analizy i sprawdzania ofert ustalono, że wykonawca najtańszej z nich zataił informacje, które mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego. W związku z tym, 19 listopada 2021 r., GDDKiA odrzuciła ofertę firmy POLAQUA. Powodem było zatajenie faktu, że Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od realizowanej przez POLAQUA inwestycji, powołując się na brak możliwości wykonania umowy w terminie oraz nieprawidłową jej realizację. Jednocześnie inwestor naliczył też kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania obowiązków.

29 listopada 2021 r. POLAQUA odwołała się od decyzji GDDKiA. Odwołanie zostało 13 grudnia 2021 r. oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), która uznała działania GDDKiA w tej sprawie za słuszne. W tym miejscu warto podkreślić, że POLAQUA nie skorzystała z przysługującego jej prawa do zakwestionowania orzeczenia KIO i wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie. W związku z tym wyrok stał się prawomocny.

11 maja 2022 r. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu GDDKiA wybrałą tą najkorzystniejszą. Taką złożyła firma Budimex, oferując wykonanie inwestycji za kwotę 489 175 059 zł. Jednocześnie zadeklarowała przedłużenie okresu gwarancji o 5 lat i skrócenie terminu realizacji o 3 miesiące. Dokumentację przetargową przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych celem przeprowadzenia standardowej kontroli uprzedniej.

W następstwie tych wydarzeń, 23 maja 2022 r. POLAQUA złożyła odwołanie do KIO. Wniosła w nim o unieważnienie czynności odrzucenia jej oferty i unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Budimex oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wyboru swojej oferty jako najkorzystniejszej. 3 czerwca br., na posiedzeniu niejawnym KIO z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego, odwołujący cofnął odwołanie. Tym samym, zgodnie z prawem zamówień publicznych, KIO umorzyło postępowanie odwoławcze.

S1 Mysłowice – Bieruń

Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Źródło: tekst GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA