REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Bliżej do budowy obwodnic – Legnicy i Milicza

Wrocławski Oddział GDDKiA złożył do Prezydenta Legnicy oraz Burmistrza Milicza wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy tych miast.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/
Zdjęcie: GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

W złożonych dokumentach wskazano preferowane warianty obwodnic. Są one wynikiem prac projektantów nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzgodnień z samorządami i lokalną społecznością. W załączonej do wniosku dokumentacji znalazła się karta informacyjna przedsięwzięcia. Zawarto w niej prognozę oddziaływania budowy obwodnicy w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód, a także na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie). W dokumentacji wskazano działania minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko m.in. lokalizację i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód oraz nasadzeń zieleni. 

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Jako wariant preferowany wskazano wariant W2 uwzględniający ominięcie Osiedla Piekary i ul. Sikorskiego w Legnicy. Planowana obwodnica rozpoczyna się w okolicy ronda na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 323, na północ od węzła Legnica na autostradzie A4.  Na początkowym przebiegu trasa odchodzi w kierunku południowo-wschodnim, ul. Gniewomierską (DP2176D), przechodząc przez obszary Legnickiej Strefy Ekonomicznej. Przecina linię kolejową nr 137 Katowice – Legnica i dalej zmienia kierunek na północny omijając Bartoszów. W dalszej części trasa wchodzi na teren miasta Legnica, krzyżuje się z drogą powiatową, ul. Koskowicką (DP2177D) i wykorzystując jej przebieg prowadzi na krótkim dystansie na wschód. Dalej odbija na północ i przecinając ul. Legnicką (DP2178D) włączy się w istniejącą DK94. 

Sumaryczna długość całej obwodnicy wynosi ok. 8,7 km, a trasa zostanie zrealizowana jako wspólne zadanie gminy Legnica i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie porozumienia zawartego 11 lutego 2020 r. Związane jest to z przebiegiem obwodnicy na terenie miasta na prawach powiatu, jak i gmin Legnickie Pole oraz Kunice. Dlatego inwestycja będzie realizowana jednocześnie przez Gminę Legnica i GDDKiA. Tylko taka realizacja wszystkich fragmentów wschodniej obwodnicy Legnicy zapewni jej prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie założonego celu. W wariancie preferowanym pozamiejski odcinek ma długość ok. 5,1 km 

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

Jako wariant preferowany wskazany został wariant W5, a trasa liczy nieco ponad 10 km. Prowadzi po zachodniej części miasta. Początek będzie w okolicy Miłochowic, ominie Kaszowo i włączy z powrotem do DK15 w okolicy miejscowości Stawiec.     

DŚU niezbędna do dalszego etapu prac

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zatwierdzi przebieg obu obwodnic i pozwoli dokończyć prace nad STEŚ-R (m.in. badania geologiczne). Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę obu inwestycji, który opracuje niezbędne projekty, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz zrealizuje prace w terenie. 

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu

Budowa obwodnicy Legnicy pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego dróg A4, S3 (DK3) i DK94 o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, z ominięciem centrum Legnicy. Komfortowe i szybkie połączenia drogowe pomiędzy A4, S3 i DK94 wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu oraz Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z uwagi na złe warunki przejazdu drogą krajową nr 94 przez Legnicę, w tym przez zabytkowe centrum miasta, budowa brakującego fragmentu obwodnicy (poza obszarem miasta na prawach powiatu) umożliwi właściwe skomunikowanie zurbanizowanych i uprzemysłowionych terenów.

Budowa obwodnicy Milicza pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą  ekspresową S11. Realizacja obu obwodnic pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum tych miast, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców. 

Obie inwestycje planowane są do realizacji w formule „Projektuj i buduj” w latach 2025-2029.  

Źródło: tekst GDDKiA O/Wrocław, www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA