REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Budimex wykona obwodnicę Zabierzowa

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację obwodnicy Zabierzowa. Wykonawcą inwestycji będzie spółka Budimex. Jej wartość to prawie 676 mln zł.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Wcześniejsze rozstrzygnięcia, po dwóch odwołaniach do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), zostały unieważnione. Ogłoszenie trzeciego wyboru wykonawcy umożliwił wyrok Sądu Zamówień Publicznych.

Wybór oferty

28 października 2022 r. wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum Strabag Polska (lider) i Strabag (partner). Od tej decyzji odwołał się inny uczestnik postępowania – konsorcjum Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostostal, Polbud – Pomorze, Mosty Łódź (partnerzy). KIO wyrokiem z 28 listopada 2022 r. uwzględniła to odwołanie i zobowiązała GDDKiA do wykluczenia konsorcjum Strabag z postępowania oraz unieważnienia wcześniejszego wyboru oferty.    

W wyniku ponownej oceny jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum z liderem Polimex Infrastruktura. Od tego rozstrzygnięcia odwołał się kolejny uczestnik postępowania – Budimex. KIO wydała 2 lutego br. wyrok, w którym zobowiązała GDDKiA do unieważnienia drugiego wyboru oferty i wykluczenia z postępowania konsorcjum kierowanego przez Polimex Infrastruktura. 

Od drugiego wyroku KIO do Sądu Zamówień Publicznych odwołało się konsorcjum kierowane przez Polimex Infrastruktura, nie zgadzając się na unieważnienie swojej oferty i wykluczenie z postępowania. Oczekiwanie na wyrok Sądu wstrzymywało prace związane z przeprowadzeniem kolejnego wyboru wykonawcy obwodnicy Zabierzowa. 14 czerwca Sąd Zamówień Publicznych oddalił skargę złożoną przez konsorcjum, co pozwoliło GDDKiA na przeprowadzenie kolejnego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Oferta złożona przez Budimex przekracza pierwotny kosztorys GDDKiA. Drogowcy zwrócili się do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o dodatkowe środki na obwodnicę Zabierzowa. Pieniądze te zostały przyznane 3 marca, co pozwoliło GDDKiA na dokończenie procedur przetargowych i wybór najkorzystniejszej oferty.  

Pozostali oferenci mają ponownie 10 dni na złożenie ewentualnego odwołania. Dokumentacja przetargowa trafi również do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która trwa 14 dni. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę.

Budowa obwodnicy i przebudowa infrastruktury

Wykonawca zbuduje obwodnicę o długości ok. 10,3 km w klasie GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa. 

Nowa obwodnica obsłuży też tereny przyległe dzięki wybudowaniu dróg zbiorczych i trzech skrzyżowań: w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie. Powstaną obiekty inżynierskie, w tym tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych i rondo. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna, oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.

Oczekiwana zmiana

Zabierzów i okoliczne miejscowości położone są w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ze względu na walory przyrodnicze i bliskość Krakowa, są nie tylko miejscem zamieszkania, ale również kierunkiem chętnie odwiedzanym w celach rekreacyjnych. Stąd generowany jest także duży ruch lokalny. 

Droga krajowa nr 79 prowadzi też tranzyt pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską i województwem śląskim. Według pomiarów przeprowadzonych w latach 2020/2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, przez Zabierzów przejeżdża średnio 21,4 tys. pojazdów na dobę. Z powodu dużego natężenia ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Jej wybudowanie umożliwi wyprowadzenie ruch tranzytowego z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.      

Wszystkie prace, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, powinny zostać ukończone w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy. Do tego czasu nie będą wliczane okresy zimowe, czyli od 16 grudnia do 15 marca. 

Obwodnica powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Źródło: tekst GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA