REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budimex zrealizuje obwodnicę Rusinowa

Szczeciński Oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszą ofertę na realizację obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22. Wykonawcą inwestycji będzie spółka Budimex. Wartość złożonej oferty to 54,98 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj” w latach 2024-2027.

Plan orientacyjny: GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/

Projekt i budowa drogi

Wykonawca będzie miał 17 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na realizację samych robót budowlanych przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Oddanie obwodnicy do ruchu przewidziano w 2027 r.

Przygotowanie inwestycji

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Rusinowa została podpisana w czerwcu 2020 roku. Obejmowała również prace projektowe dla przebudowy odcinka Człopa – Wałcz (co planowane jest do realizacji jako odrębne zadanie). Firma projektowa Transprojekt Gdański przygotowała dokumentację studialną wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do realizacji tego etapu niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili dokładnie w terenie, jakie siedliska fauny i flory występują w miejscu planowanej inwestycji. Zostały także wykonane analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów przebiegu obwodnicy.

Opracowano trzy warianty, dwa omijające miejscowość od zachodu i jeden od wschodu. W lutym 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą GDDKiA uzyskała w lipcu 2022 roku (dla wariantu omijającego Rusinowo od wschodu).

Umowa z projektantem obejmowała również dalsze prace. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej wykonano szczegółowe badania podłoża, w tym wiercenia i sondowania, oraz uszczegółowiono rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej umożliwiło rozpoczęcie przetargu.

Przebieg i zakres inwestycji

Obwodnica Rusinowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Rozpocznie się, patrząc od strony Człopy, za skrzyżowaniem z drogami do Tuczna i Trzcianki. Na wyjściu z terenów leśnych, gdzie zlokalizowane będzie rondo, obwodnica odejdzie od obecnego przebiegu DK22 w stronę wschodnią. Trasa będzie biegła po polach na wschód od Rusinowa. Na przecięciu z DW 179 powstanie rondo. W rejonie wejścia DK22 w obszar leśny na północ od Rusinowa obwodnica wejdzie w obecny przebieg DK22 i zakończy się po około 500 metrach.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad drogą gminną oraz przepust dla małych zwierząt. Powstanie również system odwodnienia drogi z trzema zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi. Na odcinku od strony północnej do ronda z DW 179 zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie kontynuacją ścieżki wzdłuż DK22 przewidzianej do realizacji w ramach przebudowy DK22.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA