REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadowej w Krośnie

MPGK KHK razem z Miastem Krosno i wykonawcą robót zainaugurował uroczyście 8 grudnia budowę Bloku Energetycznego, opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych tzw. pre-RDF.

 
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Inwestycja będzie realizowana w ramach II etapu szerszego projektu pn. Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego, który od początku jest wspierany przez NFOŚiGW finansowymi środkami krajowymi. Równocześnie podpisano umowę o dofinansowanie 15 mln zł dotacji i pożyczki III etapu tego zadania, który zaowocuje rozbudową i unowocześnieniem lokalnego, należącego do MPGK KHK zakładu przetwarzania odpadów (m.in. gabarytowych oraz bioodpadów).

Rozpoczęcie budowy nowej instalacji energetycznej zostało zaakcentowane przez symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego.

Blok będzie nowoczesnym obiektem, spełniającym wszystkie normy środowiskowe oraz   bezpieczeństwa dla otoczenia – powstanie w sąsiedztwie Elektrociepłowni Krosno. Po uruchomieniu nowej infrastruktury w 2024 r. ponad 50% ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić właśnie z termicznego przekształcenia odpadów. Nowy ZTPO umożliwi   roczne zagospodarowanie ok. 22 tys. ton paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Pozwoli także w szerszym zakresie zabezpieczyć status efektywnego systemu ciepłowniczego dla miejskiej sieci ciepłowniczej Krosna. Budowa zostanie rozpoczęta dzięki wparciu NFOŚiGW w formie dotacji i pożyczki na łączną kwotę blisko 112 mln zł.

Wydarzenie zbiegło się z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia: Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – III etap. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. otrzyma na jego realizację ponad 14,5 mln zł w postaci dotacji i pożyczki (przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia ponad 18,5 mln zł). Środki zostały zostało przyznane z programu priorytetowego – Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Inwestycja już w 2026 r. ma spowodować ograniczenie masy składowanych odpadów o 30 tys. ton/rok oraz uzyskanie rocznie 6 tys. ton innych odpadów poddanych recyklingowi (w tym 2 tys. ton odpadów zielonych i innych bioodpadów).

Przedsięwzięcie polegać będzie na dostosowaniu istniejącej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do obróbki odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz modernizacji jej części biologicznej. W ramach inwestycji przewidziano m.in. wybudowanie infrastruktury umożliwiającej przetwarzanie i magazynowanie odpadów wielkogabarytowych, szkła oraz odpadów problemowych w postaci zużytych opon. Wybudowane zostanie także zadaszenie placu kompostowania, służącego przede wszystkim buforowaniu i uszlachetnianiu produktu kompostowania bioodpadów. Ponadto zostanie utworzony system dróg i placów manewrowych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia warunków elastyczności pracy zakładu przetwarzania odpadów, co będzie ważne w kontekście zmieniających się (zarówno sezonowo jak i w perspektywie wieloletniej) napływów strumieni odpadów.

Obie uroczystości odbyły się przy udziale Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Dominika Bąka, Prezesa Zarządu MPGK KHK Janusza Fica oraz Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA