Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Chińczycy blisko budowy obwodnicy Praszki

12 lutego 2019 r. opolski Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45. Długość planowanej obwodnicy to ok. 12,8 km.

Zainteresowanych budową jest 8 firm.

Najniższa oferta została złożona przez chińską firmę STECOL CORPORATION i opiewa na kwotę 168 549 726,54 zł brutto, natomiast najwyższa, złożona przez spółkę Budimex wynosi 235 913 780,61 zł brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 191 228 040,20 zł brutto.

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy z uwzględnieniem okresu pomniejszonego o deklarowane skrócenie czasu na wykonanie, począwszy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W czasie projektowania nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót w w zakresie:
– obwodnicy m. Praszka w ciągu DK45 o nawierzchni bitumicznej SMA,
– skrzyżowań,
– przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą,
– dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
– obiektów inżynierskich,
– przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, sieci teleinformatycznej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych.

Autor: GDDKiA O/Opole

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI