REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Czas na oferty na budowę obwodnicy Zatora

Krakowski Oddział GDDKiA zakończył etap przygotowania założeń kontraktu na budowę obwodnicy Zatora. W pracach poza GDDKiA uczestniczyły trzy firmy z branży budowlanej. Mogą one teraz składać oferty na realizację tej inwestycji. Termin upływa 5 czerwca br.

Grafika: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

Do BIM-u gotowi? Start!

Kontrakt budowy obwodnicy Zatora będzie realizowany w nowatorski sposób. Wykonawca zastosuje metodykę BIM, czyli zarządzanie informacją, w którym od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie obiektu, wykorzystuje się wspólne środowisko danych (komplet informacji zgromadzony w jednym miejscu) oraz trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów budowlanych. BIM to metodyka, która zyskuje coraz większą popularność na świecie.

Dziś przedsięwzięcia budowlane są coraz nowocześniejsze, a przez to stają się coraz bardziej skomplikowane. Rośnie zakres informacji, które są niezbędne do odpowiedniego przygotowania, zaprojektowania, wybudowania, a następnie zarządzania i utrzymania danego obiektu, np. budynku lub drogi. 

Do pilotażowego wdrożenia BIM wybrano budowę obwodnicy Zatora jako inwestycję reprezentatywną dla zadań realizowanych przez GDDKiA. Biegnie nowym śladem i obejmuje szeroki zakres robót – drogowe, mostowe i instalacyjne (wodne, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne i teletechniczne).  

6 -> 3 -> 1

Wykonawcę budowy GDDKiA wybiera nie poprzez stosowany zwykle w takich sytuacjach przetarg, ale w innym trybie przewidzianym w Prawie zamówień publicznych – dialogu konkurencyjnym. W pierwszym etapie tej procedury zgłosiło się do GDDKiA sześć firm. Spośród nich wybrano trzy, z którymi prowadzono zasadniczy dialog.

Celem tej procedury było wspólne wypracowanie założeń opisu przedmiotu zamówienia i warunków realizacji kontraktu w zakresie obszaru BIM. `Drogowcy chcieli, żeby przedstawiciele wykonawców mieli wpływ na kształt kontraktu, który będą potem realizować. Pracowano nad uproszczeniem i automatyzacją niektórych procedur kontraktowych, żeby usprawnić przepływ informacji. Dzięki BIM GDDKiA chce nimi skutecznie zarządzać.

Z wykonawcami spotykano się w czterech turach. Podczas trzech pierwszych rozmawiano osobno z każdą firmą o jej doświadczeniach związanych z BIM, korzyściach, jakie stosowanie tej metodyki przynosi na budowie oraz rozwiązaniach możliwych do wprowadzenia na tym kontrakcie. W czasie ostatniej tury przedstawiono wszystkim wykonawcom pomysł GDDKiA na BIM, wypracowany na podstawie wcześniejszych rozmów i zaproponowano założenia przyszłego kontraktu związane z BIM. To właśnie czwarta tura była czasem podsumowań i ostatnich uwag, które wpłynęły na ostateczny kształt dokumentów.

Budowa obwodnicy Zatora będzie także pierwszą drogową inwestycją w krakowskim oddziale GDDKiA, w której zostanie zastosowany Elektroniczny Dziennik Budowy. Założeniem kontraktu jest wyeliminowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, dokumentacji papierowej.

Wszyscy wykonawcy bardzo zaangażowali się w przygotowanie założeń innowacyjnego kontraktu. Spotykając się każdy, zarówno przedstawiciele branży budowlanej jak i drogowcy z GDDKiA, miał poczucie, że uczestniczy w przygotowaniu rozwiązania, które ma szanse zmienić sposób realizacji inwestycji drogowych w naszym kraju. GDDKiA dziękuje wszystkim firmom za to podejście i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Finał już blisko

Teraz czas na ostatni etap – GDDKiA zaprosiła trzech wykonawców biorących udział w dialogu (Mostostal Warszawa, Skanska i konsorcjum STRABAG) do złożenia ofert budowy nowej drogi. Inwestycja zostanie powierzona temu, którego propozycja zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Obwodnica Zatora 

Nowa droga będzie miała 2,1 km długości i ominie centrum Zatora po zachodniej stronie miasta. Będzie przebiegać od ronda na skrzyżowaniu DK44 i DW 781 (ul. 1-go Maja) do stacji paliw przy DK28 (ul. Wadowicka). Odcinek będzie drogą jednojezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji zostaną rozbudowane fragmenty ul. Wadowickiej (DK28), ul. Gen. Sikorskiego (DW 781), ul. Bugajskiej (droga powiatowa) oraz ul. Jana Pawła II i ul. Hallera (drogi gminne). Dodatkowo powstaną też nowe drogi gminne, służące do obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Zostanie również przebudowana infrastruktura techniczna (wodna, kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna i teletechniczna), kolidująca z inwestycją.  

Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwóch przejść podziemnych pod nową drogą, którymi będzie poprowadzony ruch pieszy i rowerowy. Inwestycja została zaprojektowana tak, by zminimalizować jej wpływ na środowisko. Przewidziano jedno przejście i trzy przepusty dla zwierząt. Powstaną dwa stawy kompensacyjne (sztuczne mokradła dla zwierząt) i ekrany akustyczne.   

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA