REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
6 Minut czytania

Dariusz Blocher o wynikach Grupy Budimex za I półrocze br.

Komentarz Prezesa Zarządu Budimex SA – Dariusza Blochera do wybranych danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za pierwsze półrocze 2018 r.

Grupa Budimex zakończyła pierwsze półrocze 2018 r. rekordowym poziomem przychodów ze sprzedaży, rentownością znacznie powyżej wskaźników rynkowych i zyskiem netto na poziomie 128 milionów złotych.

W pierwszej połowie roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 26,3%. W tym samym czasie sprzedaż w segmencie budowlanym Grupy Budimex była wyższa o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając rekordowy w pierwszym półroczu poziom 3 mld 43 milionów złotych. Motorem wzrostu sprzedaży w omawianym okresie była przede wszystkim część budownictwa niemieszkaniowego ze sprzedażą wyższą o 42% rok do roku. Istotny wzrost zanotowaliśmy również w segmencie budownictwa kolejowego, gdzie sprzedaż w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosła 217 milionów złotych w stosunku do 76 milionów złotych w analogicznym okresie zeszłego roku.

Grupa Budimex osiągnęła rentowność zysku brutto przed podatkiem na poziomie 4,9%, przy czym w segmencie budowlanym było to 3,6%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rentowność zysku brutto branży budowlanej po pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosła jedynie 1,4%. Spadające marże w budownictwie są odczuwalne także dla Grupy Budimex. Wzrostowi przychodów Grupy Budimex w pierwszym półroczu 2018 towarzyszył spadek rentowności zysku brutto z poziomu 9,0% w zeszłym roku.

Jest to konsekwencja obserwowanej od kilku kwartałów rosnącej presji cenowej ze strony podwykonawców oraz istotnego wzrostu płac i cen materiałów. Zwiększenie skali realizowanych inwestycji drogowych i kolejowych połączone z zamknięciami torowymi na modernizowanych szlakach wpływa negatywnie na dostępność usług transportowych. Odczuwamy to poprzez znaczące wzrosty kosztów logistyki, szczególnie na kontraktach infrastrukturalnych. Zważywszy na niekorzystne uwarunkowania rynkowe, postrzegamy aktualną rentowność Grupy Budimex jako dobrą oraz istotnie wyższą niż rynkowy benchmark.

Nieustannie apelujemy o wprowadzenie odpowiedniej indeksacji cen przez zamawiających. Wskaźniki zawarte w aktualnych zapisach kontraktowych nie oddają rzeczywistości, w konsekwencji całe ryzyko kosztowe jest po stronie generalnych wykonawców i podwykonawców. Niezależnie od tego prowadzimy negocjacje z inwestorami odnośnie waloryzacji wynagrodzenia, których celem jest pokrycie strat wynikających z ponadprzeciętnych wzrostów cen kluczowych asortymentów. Ze względu na ambitne plany inwestycyjne kluczowych inwestorów, druga połowa roku 2018 najprawdopodobniej nie przyniesie stabilizacji. Pomimo to, konsekwentnie będziemy pracować nad utrzymaniem stabilnej rentowności, powyżej wskaźników rynkowych.

Na koniec czerwca 2018 roku portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął 10 miliardów 784 mln złotych i był zbliżony do poziomu z końca poprzedniego kwartału. W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 3 mld 359 milionów złotych. Mając na uwadze bezpieczny poziom portfela zamówień oraz coraz trudniejszą sytuację rynkową podchodzimy selektywnie do nowych kontraktów. Obserwujemy niekorzystny trend wydłużania procedur przetargowych, szczególnie w przypadku zamówień drogowych, gdzie średni czas od złożenia oferty do podpisania umowy to około 6 miesięcy. Przy tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej wprowadza to dodatkowy element ryzyka do składanych ofert.

W pierwszym półroczu 2018 roku odnotowaliśmy sezonowy spadek poziomu gotówki. Na koniec czerwca pozycja gotówkowa netto wyniosła 734 miliony złotych. W czerwcu 2017 roku saldo gotówki netto wyniosło 1 mld 288 milionów złotych. W 2018 roku saldo środków pieniężnych spadło głównie w wyniku sezonowo niższych przepływów z działalności operacyjnej, wyższych niż w roku ubiegłym wydatków inwestycyjnych (m.in. na sprzęt kolejowy) oraz wypłaty rekordowo wysokiej dywidendy w kwocie 450 milionów złotych. Od kilku kwartałów obserwujemy znaczny wzrost biurokracji na kontraktach publicznych, co opóźnia proces akceptacji i fakturowania wykonanych prac. Jest to jeden z powodów, dla którego poziom sprzedaży niezafakturowanej na koniec czerwca 2018 był wyższy o 28% niż w czerwcu ubiegłego roku, wpływając negatywnie na saldo środków pieniężnych. W tym roku kupiliśmy również grunty w segmencie deweloperskim o wartości około 140 milionów złotych, z czego 60 milionów zostało już zapłacone w pierwszej połowie roku.

W pierwszej połowie roku oddaliśmy w ręce klientów 1 107 mieszkań m.in. w ramach kolejnych etapów inwestycji Wiślany Mokotów, Nowe Czyżyny oraz Osiedle przy Rolnej. Dzięki temu przychody ze sprzedaży segmentu deweloperskiego osiągnęły poziom 331 milionów złotych wzrastając o 43% rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 46 milionów złotych i był o 42% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Po 2 kwartałach 2018 roku przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 509 mieszkań w porównaniu do 886 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek tempa przedsprzedaży jest wynikiem m.in. przedłużających się procedur administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę nowych osiedli. Obecnie w budowie jest około 3 tysięcy mieszkań, a na klientów oczekuje jeszcze 1 089 lokali. W pierwszym półroczu bieżącego roku nabyliśmy grunty w Poznaniu oraz Trójmieście pozwalające na budowę ponad 1 100 lokali, dzięki czemu bank ziemi na koniec czerwca 2018 wzrósł do 8,3 tysiąca mieszkań.

Od dłuższego czasu na rynku mieszkaniowym widoczny jest silny trend wzrostowy w zakresie cen wykonawstwa, który wpływa negatywnie na oczekiwaną rentowność nowych projektów deweloperskich. Pomimo tego, mając na uwadze korzystne ceny gruntów w naszym banku ziemi oraz obserwowany trend wzrostowy średnich cen mieszkań, oczekujemy utrzymania stabilnej rentowności w segmencie deweloperskim w perspektywie kolejnych kilku kwartałów.

W pierwszej połowie 2018 roku zatrudnienie w Grupie Budimex wzrosło o ponad 650 osób (z czego ponad 400 to pracownicy fizyczni zatrudnieni na rynku krajowym), a łączna liczba zatrudnionych przekroczyła 7 200. Kontynuujemy strategię rozbudowy zespołu sił własnych składającego się głównie z pracowników fizycznych. Ten kierunek pozwala nam na zwiększenie niezależności i minimalizację ryzyka wzrostu cen usług podwykonawczych opartych na koszcie robocizny. Dodatkowo tylko w tym roku zainwestowaliśmy ponad 40 milionów złotych w modernizację parku maszynowego i zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektów kolejowych.

Portfel zamówień przekraczający 10 miliardów złotych powinien pozwolić na utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży w segmencie budowlanym w kolejnych kwartałach. Pomimo trudnych warunków rynkowych staramy się dotrzymywać zobowiązań kontraktowych zachowując przy tym transparentną politykę wobec naszych kontrahentów. Nierozwiązany pozostaje problem odpowiedniej indeksacji cen kontraktowych. Przedstawiciele branży budowlanej oraz strony publicznej są zaangażowani w prace dotyczące urealnienia aktualnego modelu waloryzacji. Uważamy, że brak szybkiego rozwiązania przełoży się na dalszy spadek rentowności sektora. Niewykluczony jest scenariusz, w którym cała branża zanotuje stratę. Taka sytuacja miała już miejsce w 2012 roku, kiedy drastycznie wzrosła liczba bankructw a cały sektor budownictwa poniósł stratę brutto na poziomie prawie 200 milionów złotych.

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej kontynuujemy obrany kierunek rozwoju. Rozwijamy spółkę Mostostal Kraków, która po uruchomieniu w 2017 roku Zakładu Produkcji Konstrukcji Stalowych w Żłobnicy znacznie powiększyła swój potencjał wytwórczy i obecnie jest jedną z największych spółek działających na krajowym rynku konstrukcji stalowych. Jesteśmy zadowoleni z wyników działalności na rynku niemieckim. W 2018 roku mamy szansę osiągnąć wyniki zbliżone do roku ubiegłego, kiedy przychody ze sprzedaży osiągnęły 199 milionów złotych przy rentowności operacyjnej na poziomie 13%. Konsekwentnie inwestujemy w rozwój spółki FBSerwis, która świadczy usługi w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania infrastruktury drogowej oraz utrzymania technicznego budynków. W 2018 roku przychody FBSerwis łącznie ze spółkami zależnymi powinny przekroczyć 300 milionów złotych. Aktualnie Budimex posiada 49% udziałów spółki, niemniej jednak w przyszłości nie wykluczamy przejęcia kontroli nad spółką.

Autor: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA