REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

Dariusz Blocher o wynikach Grupy Budimex za III kw. 2018 r.

Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa Budimex odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz osiągnęła rentowność zysku brutto na poziomie 5,6%.

W trzecim kwartale 2018 r. rentowność Grupy Budimex była wyższa i wyniosła 6,7%, co związane było z rozpoznaniem wyniku na sprzedaży spółek zależnych Elektromontaż-Poznań S.A. oraz Biuro Inwestycji „Grunwald” S.A. Wpływ transakcji na skonsolidowane sprawozdanie finansowe był zgodny ze wstępnym szacunkiem wskazanym w komunikacie bieżącym nr 64/2018 i wyniósł 44 miliony złotych na poziomie zysku brutto.

Rynek budowlany od kilku kwartałów utrzymuje wysokie tempo wzrostu. W ciągu 9 miesięcy 2018 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 22,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na pogorszenie rentowności sektora – zysk brutto branży budowlanej po pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł 2,3% w porównaniu do 2,8% w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Mając na uwadze skalę realizowanych inwestycji oraz pogarszającą się sytuację podmiotów działających w sektorze realny wydaje się scenariusz, w którym kolejne kwartały mogą przynieść kontynuację trendu spadkowego.

Po trzech kwartałach 2018 roku sprzedaż segmentu budowlanego Grupy Budimex osiągnęła poziom 5,1 miliarda złotych i była wyższa o 18% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pomimo bardzo wymagających warunków rynkowych, rentowność zysku brutto części budowlanej ustabilizowała się na poziomie 3,8%, istotnie powyżej rynkowego benchmarku.

Branża stoi przed wyzwaniem realizacji potężnego programu inwestycyjnego przy problemach z płynnością oraz rentownością. Z rynku dochodzą wyraźne sygnały o istotnych zatorach w płatnościach, rozwiązanych kontraktach oraz trudnościach finansowych firm, w tym bankructwach. Dzięki selektywnemu podejściu do ofertowania i dbałości o zachowanie rentownego portfela zamówień aktualna sytuacja Grupy Budimex jest stabilna. Niemniej jednak trudności rynkowe znajdują odzwierciedlenie w poziomie osiąganej rentowności oraz niższej pozycji gotówkowej netto.

Na koniec września 2018 roku portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął 11,0 miliardów złotych i był nieznacznie wyższy niż na koniec poprzedniego kwartału. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018 roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 5,6 miliarda złotych. Mając na uwadze bezpieczny poziom portfela zamówień oraz bardzo trudną sytuację rynkową podchodzimy selektywnie do nowych kontraktów. Na rynku coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie przedłużające się procedury przetargowe zmuszają oferentów do wycofania ofert. Dzięki temu, pomimo ostrożnego podejścia do składania ofert, w ciągu ostatnich kilku miesięcy pozyskaliśmy kontrakty zajmując pierwotnie dalsze pozycje w rankingu. Dodatkowe kontrakty pozwoliły zrealizować z nawiązką wewnętrzne plany kontraktacji oraz utrzymać portfel zamówień na dobrym poziomie, zachowując przy tym odpowiedzialne podejście do kalkulacji marży.

Po trzech kwartałach 2018 roku odnotowaliśmy sezonowy spadek poziomu gotówki. Na koniec września pozycja gotówkowa netto wyniosła 620 milionów złotych. We wrześniu 2017 roku saldo gotówki netto wyniosło 1 471 milionów złotych. W 2018 roku saldo środków pieniężnych spadło m.in. w wyniku sezonowo niższych przepływów z działalności operacyjnej, w tym istotnego spadku zaliczek kontraktowych. Trudności finansowe branży skłoniły nas także do decyzji o dalszym zwiększeniu skali finansowania podwykonawców poprzez wcześniejsze płatności oraz częste fakturowanie realizowanych prac. Cały czas obserwujemy opóźnienia po stronie inwestorów w procesie akceptacji i fakturowania wykonanych robót. Wzrost poziomu biurokracji przekłada się na wyższy poziom sprzedaży niezafakturowanej, który na koniec września 2018 był wyższy o 20% niż we wrześniu ubiegłego roku, wpływając negatywnie na saldo środków pieniężnych. Dodatkowo, zważywszy na rekordowy poziom portfela zamówień i wzrost cen usług podwykonawczych, w ciągu trzech kwartałów 2018 roku ponieśliśmy nakłady inwestycyjne w kwocie około 100 milionów złotych w porównaniu do około 50 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Klienci Budimex Nieruchomości w okresie od stycznia do września 2018 roku podpisali 1 335 aktów notarialnych m.in. w ramach kolejnych etapów inwestycji Wiślany Mokotów, Nowe Czyżyny oraz Osiedle przy Rolnej. Przychody ze sprzedaży segmentu deweloperskiego wzrosły o 6% w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły 412 milionów złotych. Zysk operacyjny za trzy kwartały wyniósł 57 milionów złotych przy rentowności 14,0%.

Po trzech kwartałach 2018 roku przedsprzedaż w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 810 mieszkań w porównaniu do 1 220 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek tempa przedsprzedaży wynika głównie z przesunięć w uruchamianiu nowych projektów. Jest to następstwem późniejszej finalizacji zakupu nowych gruntów oraz przedłużających się procedur administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę. Obecnie w budowie jest około 3 tysięcy mieszkań, a na klientów oczekuje jeszcze 1 192 lokale. W ciągu ostatnich 9 miesięcy wydaliśmy 145 milionów złotych na grunty w Krakowie, Poznaniu oraz Trójmieście pozwalające na budowę ponad 2 800 lokali. W konsekwencji bank ziemi na koniec września 2018 wzrósł do 9,6 tysiąca mieszkań.

Popyt na rynku mieszkaniowym wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Widoczny jest natomiast trend wzrostowy w zakresie cen wykonawstwa oraz gruntów, który przekłada się na wzrost cen mieszkań. Niewykluczone, że w kolejnych kwartałach może to odbić się negatywnie na tempie przedsprzedaży nowych projektów deweloperskich.

Na koniec września 2018 roku zatrudnienie w Grupie Budimex przekraczało 7 000 osób i było zbliżone do stanu z końca czerwca. Kontynuowana od kilku kwartałów polityka rozbudowy sił własnych okazała się dobrym wyborem. Zespół zatrudnionych pracowników fizycznych pozwala nam na wyższy stopień samodzielności w realizowanych pracach i zarządzanie ryzykiem wzrostu cen usług opartych na koszcie robocizny. Dodatkowe intensywne inwestycje w park maszynowy wzmacniają naszą pozycję przy podejmowaniu decyzji o wyborze i zatrudnieniu podwykonawców.

Jesteśmy spółką, która pomimo trudnych warunków rynkowych dotrzymuje zobowiązań kontraktowych i realizuje powierzone zadania zgodnie z zapisami, dbając przy tym o najwyższą jakość. Branża coraz bardziej odczuwa wzrost kosztów materiałów oraz robocizny. Obserwujemy stałe pogarszanie się kondycji finansowej naszych kontrahentów, które coraz częściej skutkuje bankructwem. Dlatego też konsekwentnie staramy się wspierać naszych podwykonawców, oferując wcześniejsze płatności oraz umożliwiając częste i sprawne fakturowanie wykonanych prac.

Ze względu na brak rozwiązań w zakresie waloryzacji oraz galopujący wzrost cen wykonawstwa, rentowność kolejnych kwartałów w branży oraz w segmencie budowlanym Grupy Budimex może pozostawać pod presją. Postrzegamy aktualny poziom portfela zamówień Grupy jako bezpieczny. 
Oceniamy jego kondycję jako relatywnie dobrą i nie spodziewamy się załamania rentowności. Pomimo pogarszającej się sytuacji w branży będziemy walczyć o utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych.

Autor: Dariusz Blocher, Prezes Zarządu Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA