Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Kołbieli

31 grudnia 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Obowiązki nałożone na Inwestora

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył szereg obowiązków, które podczas realizacji i eksploatacji inwestycji musi spełnić GDDKiA. Jednym z najważniejszych jest objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia, a także wykonanie analizy porealizacyjnej po roku od oddania trasy do użytku.

Przebieg i parametry techniczne obwodnicy


Planowana trasa będzie przebiegać po nowym śladzie przez tereny powiatu otwockiego (w gminie Kołbiel) oraz powiatu mińskiego (w gminie Mińsk Mazowiecki). Obwodnica o długości ok. 11,3 km będzie posiadała parametry ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe


W lutym 2017 roku podpisana została umowa z firmą Trakt Sp. z o.o. na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Kołbieli w ciągu DK50. Wynikiem analizy wielokryterialnej przeprowadzonej przez projektanta, spośród sześciu analizowanych przebiegów najkorzystniejszym okazał się wariant 1. Dla tego wariantu została wydana decyzja środowiskowa.

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektant wykona również rozpoznanie geologiczne terenu. Termin umowny mija w czerwcu 2020 r.

Kolejny etap przygotowania i realizacji inwestycji


Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie „projektuj i buduj” wybuduje drogę.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI