Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Pułtuska

5 czerwca 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa
Obowiązki nałożone na Inwestora

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył szereg obowiązków, które podczas realizacji i eksploatacji inwestycji musi spełnić GDDKiA. Jednym z najważniejszych jest objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia, a także wykonanie analizy porealizacyjnej po roku od oddania trasy do użytku.

Przebieg i parametry techniczne obwodnicy

Nowa trasa w ciągu DK61 o łącznej długości ok. 17 km będzie omijać Pułtusk od zachodu. Wybudowany zostanie węzeł drogowy na rozwidleniu DK61 i DK57, wraz z korektą przebiegu DK57 na odcinku ok. 3 km (budowa obwodnicy m. Kleszewo i m. Przemiarowo). Obwodnica na całej długości będzie posiadała parametry ruchu głównego przyspieszonego (GP). Wybudowane zostaną obiekty inżynierskie, chodniki, drogi do obsługi terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obwodnica wyprowadzi przede wszystkim uciążliwy tranzyt z miasta. Średni dobowy ruch na przejściu przez Pułtusk wynosi ok. 18 tys. pojazdów na dobę.

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe


W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. Wynikiem analizy wielokryterialnej przeprowadzonej przez projektanta, spośród 3 analizowanych przebiegów najkorzystniejszym okazał się wariant 1. Dla tego wariantu została wydana decyzja środowiskowa.

W ramach przygotowywanej dokumentacji projektant wykonał również rozpoznanie geologiczne terenu. Termin umowny mija w z końcem sierpnia 2020 r.

Kolejny etap przygotowania i realizacji inwestycji


Kolejnym krokiem, po pozyskaniu środków finansowych, będzie ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót, który w systemie „projektuj i buduj” wybuduje drogę.

Źródło: GDDKiA O/Warszawa
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI