REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Decyzja środowiskowa dla rozbudowy DK62 w Płocku

Wójt Gminy Słupno wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 62 – ul. Wyszogrodzkiej w Płocku. To kolejny krok do realizacji dwujezdniowego odcinka tej drogi na granicy miasta i gminy Słupno.

Zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

W wydanej decyzji zapisano szereg warunków, które w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia musi spełnić GDDKiA. To, m.in.: objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia oraz konieczność wykonania urządzeń ochrony środowisk, czyli przepustów dla zwierząt, ogrodzeń ochronno-naprowadzających. W celu minimalizacji oddziaływania hałasu na terenach chronionych akustycznie zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne.\

Dwie jezdnie DK62 w Płocku

Odcinek drogi krajowej o długości ok. 3,3 km, czyli ul. Wyszogrodzka zostanie rozbudowany do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. Prace prowadzone będą od skrzyżowania z Aleją Armii Krajowej do granicy miasta. Na całej długości jednojezdniowego fragmentu ul. Wyszogrodzkiej, po stronie północnej na terenie Gminy Słupno, dobudowana zostanie druga jezdnia, która przejmie ruch w kierunku centrum Płocka. Trasa będzie dostosowana do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego).

Realizację podzielono na dwa odcinki:

  • od Alei Armii Krajowej do ul. Harcerskiej
    • Odcinek realizowany będzie przez władze Płocka, które zarządzają drogami krajowymi w swoich granicach administracyjnych. Przebudowany zostanie obiekt inżynierski na rzece Rosicy, powstanie dodatkowa jezdnia na odcinku od ul. Morelowej do ul. Harcerskiej, rondo turbinowe na skrzyżowaniu z ul. Harcerską oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Ten odcinek od początku był planowany w układzie 2×2.
  • od ul. Harcerskiej do granicy Miasta Płocka
    • Odcinek biegnący wzdłuż granic Płocka i Gminy Słupno realizowany będzie przez GDDKiA. Na skrzyżowaniu z ul. Parcele powstanie rondo, a wzdłuż całego odcinka ścieżka pieszo-rowerowa. Zmodernizowany zostanie punkt preselekcyjnego ważenia pojazdów oraz wykonane zatoki autobusowe. Ten odcinek pierwotnie był planowany do poszerzenia w granicach pasa drogowego pod układ 2+1, a teraz będzie miał układ 2×2.

Szerszy zakres prac umożliwiła decyzja Ministra Infrastruktury z lutego 2022 r. zatwierdzająca finansowanie dla poszerzenia do dwóch jezdni odcinka DK62 na granicy z Gminą Słupno. Pozwoli to dostosować przekrój DK62 do stale wzrastającego natężenia ruchu i w efekcie poprawić bezpieczeństwo na odcinku wylotowym z Płocka.

1 czerwca 2022 r. pomiędzy GDDKiA i Prezydentem Miasta Płocka podpisane zostało porozumienie regulujące podział obowiązków związanych z przygotowaniem, realizacją i późniejszym zarządzaniem rozbudowanym odcinkiem drogi krajowej nr 62.

Projekt rozbudowy drogi

W grudniu 2022 r. podpisano umowę z firmą Arkas-Projekt na wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji ZRID oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o wartości ok. 2,3 mln zł. Zakończenie wszystkich prac projektowych przewidywane jest w pierwszej połowie 2025 r.

Aktualnie biuro projektowe uzyskuje uzgodnienia niezbędne do narad koordynacyjnych prowadzonych przy Prezydencie Miasta Płocka oraz przy Staroście Płockim. Kompletowany jest Projekt Robót Geologicznych, który przekazany zostanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Jego zatwierdzenie w drodze decyzji umożliwi wykonanie badań geologicznych na obszarze inwestycji. Ponadto trwa doszczegółowienie rozwiązań projektowych oraz branżowych.

Skomunikowanie Płocka z innymi miastami

GDDKiA podjęła działania dotyczące skomunikowania Płocka z innymi miastami oraz siecią dróg krajowych. Drogowcom zależy, aby nowa droga ekspresowa S10 została zlokalizowana w optymalnej odległości od Płocka. To umożliwi jego połączenie z innymi miastami, w tym także stolicą Polski. Przyczyni się również do rozwoju gospodarczego Płocka.

Na początku sierpnia 2022 r. podpisano dwie umowy z konsorcjum TPF (lider) i Databout (partner), które opracuje dokumentację przygotowawczą dla połączenia autostrady A1 od Włocławka do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW).

Pierwsza z nich obejmuje odcinek przyszłej S10 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, a druga pozostałą część S10 i fragment S50 w granicach woj. mazowieckiego. Dokumentacja obejmie również połączenie S10 z Płockiem poprzez dwujezdniową DK60.

Obecnie nie można określić dokładnej odległości nowej drogi ekspresowej S10 od granic miasta Płocka. Jednak niezależnie od docelowej lokalizacji S10, Płock będzie skomunikowany nią poprzez DK60, czyli drogę dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu, o parametrach drogi klasy GP o częściowo nowym przebiegu. Droga ta zostanie zbudowana również przez GDDKiA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA