REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Dofinansowanie z NFOŚiGW dla rozbudowy PSZOK w gminie Zakrzew

W ramach współpracy z NFOŚiGW, Gmina Zakrzew będzie realizować przedsięwzięcie pt.: „Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gminy Zakrzew poprzez rozbudowę PSZOK i zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów”.

Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 898 062,00 zł, natomiast Gmina Zakrzew uzyska wsparcie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w formie dotacji – 949 031,00 zł oraz pożyczki – 949 031,00 zł.

– Działania, takie jak inwestycja w Gminie Zakrzew są ważne z punktu widzenia strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z jej istotnych filarów jest postępowanie z odpadami zgodnie z koncepcją GOZ, a więc z troską o jak najpełniejszy odzysk odpadów na poziomach lokalnym i ogólnokrajowym. Kierunki finansowania oferowane jednostkom samorządu terytorialnego przez NFOŚiGW cały czas koncentrują się na wspomaganiu pełnego docelowego recyklingu, do którego droga wiedzie od odbioru od konsumentów, aż do uzyskiwania, w dużej ilości dobrej jakości surowców wtórnych tzw. recyklatów – podkreśla Dominik Bąk, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i przebudowie PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przewidziana została przebudowa placu składowego, budowa garażu dwustanowiskowego, budowa wiaty na sprzęt porządkowy podręczny, budowa ogrodzeń terenu, utwardzeń terenu, montaż urządzenia technicznego wagi samochodowej na placu utwardzonym.

W ramach planowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) będą odbierane odpady pochodzące z gospodarstw domowych, m.in.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, zużyte opony, itp.

Dodatkowo w ramach PSZOK zakupionych zostanie 10 kontenerów na odpady dostarczane przez mieszkańców. Dzięki realizacji inwestycji, PSZOK będzie przystosowany do przyjmowania większego zakresu rodzajów odpadów jak również znacznie większej ich ilości, spodziewanej na podstawie aktualnych prognoz wytwarzania odpadów na terenie gminy.

Na terenie PSZOK będzie wybudowany punkt przygotowania wskazanych frakcji odpadów do ponownego użycia oraz zbierania i przekazywania kolejnym użytkownikom rzeczy używanych. Warto podkreślić, że działanie to będzie doskonałą formą proekologiczną, dzięki której ograniczymy ilość odpadów.

Ostatnim zadaniem będzie przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych nowo powstałego projektu.

Umowa na realizację tego projektu została oficjalnie podpisana 13 października 2023 roku w siedzibie NFOŚiGW pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reprezentowanym przez Jarosława Rolińskiego, dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi a Gminą Zakrzew reprezentowaną przez wójta Leszka Margasa.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA