REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Drogowcy minimalizują utrudnienia w ruchu

GDDKiA planuje minimalizować utrudnienia dla kierowców na zarządzanych przez nią drogach. Okres prac, pory dnia dobierane są tak aby prace były realizowane w czasie jak najniższego przewidywanego i realnego natężenia ruchu.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Wytyczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad są jasne w zakresie wykonywanych prac utrzymaniowych. O ile pozwalają na to warunki mają być realizowane w czasie jak najniższego przewidywanego i realnego natężenia ruchu. W przypadku prac utrzymaniowych, takich jak koszenie traw w niemal wszystkich przypadkach, ze względu na m.in. bezpieczeństwo pracowników jak i użytkowników dróg uzasadnionym jest realizacja w ciągu dnia, ponieważ inaczej wymagałyby również ze względu na potrzebę zastosowania oświetlenia całych odcinków co drastycznie wykracza poza możliwości budżetu prac utrzymaniowych na drogach krajowych.

Natomiast należy dobierać pory dnia i tygodni tak aby prace były realizowane w czasie jak najniższego natężenia ruchu. Tu przykładem mogą być trasy wylotowe z dużych aglomeracji gdzie piki natężenia ruchu są przewidywalne chociażby w okolicach weekendów. Zazwyczaj w piątki na „wylocie” jest większe natężenie ruchu i odwrotnie, w niedzielę poziom natężenia ruchu rośnie popołudniu w kierunku miasta. Stąd wiadomo że bieżące prace utrzymaniowe i remontowe powinny być wówczas wykonywane przy jezdniach lub na ciągach głównych w odwrotnych kierunkach.

Wszystkie oddziały realizują Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Dokument ten wprowadza do stosowania wytyczne odnośnie wymagań bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych, w tym na drogowych obiektach inżynierskich.

W przywołanych regulacjach znajdują się zapisy dotyczące m.in. podejmowania działań minimalizujących ewentualne utrudnienia dla ruchu drogowego oraz zalecające wykonywanie określonych prac w porze nocnej, jeśli technologia na to pozwala i nie ma innych ograniczeń, np. brak możliwości zachowania warunków bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu, jak i samych pracowników wykonujących prace, brak przyzwolenia przez okolicznych mieszkańców bądź odcinki znajdują się w strefach chronionych, tj. rezerwatach.

Obecnie w nowych umowach realizujemy i wpisując od razu w przetargach wymóg posiadania rejestracji pracy pojazdów i możliwości ich stałego nadzoru poprzez technologię satelitarną. Co ważne monitoring ten posiada również funkcję informacji przekazywanej w czasie rzeczywistym o aktualnie wykonywanej pracy pojazdu. Dzięki temu możemy w każdej chwili sprawdzić jaka praca jest w określonym momencie realizowana przez dany pojazd. Może być to np. płużenie, solenie lub praca w formie mobilnego, świetlnego oznakowania z informacją o trwających pracach.

Odnośnie zarzutu mówiącego o minimalizacji skutków zatorów, to ważnym aspektem jest liczba czynników wpływająca na ich powstawanie i dalej na możliwości minimalizacji ich skutków. Są to różnorakie czynniki, nie tylko zależne od prac remontowych, lecz także zdarzenia drogowe, protesty społeczne, czy zamknięcie ruchu na drogach alternatywnych mogących należeć także do innych zarządców dróg.

W celu szybszego docierania do miejsc zdarzeń czy monitoringu sytuacji na drogach GDDKiA już w 2007 roku wdrożyła całodobowo funkcjonujące Punkty Informacji Drogowej. Co ważne, nr telefonu całodobowej Informacji Drogowej GDDKiA 19111 będzie obecnie przypisany na stałe do Zarządcy drogi, dzięki zmianom w prawie. Tu ważnym aspektem jest wdrożenie już w poprzednich latach bezpośredniego docierania z informacja o wszystkich utrudnieniach do mediów.

System ten, oparty o komunikację e-mailowa działa i daje możliwość szybkiego dotarcia z informacjami do użytkowników dróg poprzez media. W kolejnych latach realizuje także następne nowatorskie rozwiązania takie jak patrole motocyklowe i wiele innych, w tym realizuje wspólne działania ze służbami nadzoru nad ruchem oraz ratunkowymi. W tym ostatnim przypadku to również wypracowane porozumienie ze Państwową Strażą Pożarną mówiące m.in. o przepływie informacji między służbami podczas akcji ratowniczej, co jest często czynnikiem decydującym o powodzeniu działań ratowniczych.

Należy także przypomnieć, że kontrola mówi o wcześniejszych latach, kiedy nowe zapisy w umowach dotyczące bieżącego utrzymania czy też samego utrzymania zimowego były wdrażane, a na niektórych odcinkach dróg dopiero będzie zrealizowane. Stąd proces wdrożenia pełnego monitoringu w czasie rzeczywistym i możliwości natychmiastowego wpływu jest rozszerzany stopniowo wraz z zawieranymi, nowymi umowami utrzymaniowymi. Proces ujednolicania i wdrożenia systemów monitorowania prac wykonawców w czasie rzeczywistym i innych działań na całej sieci ma zakończyć się nie później niż do 2025, czyli wybudowania dróg zgodnie z PBDK.

Odnośnie wniosku NIK nr 3 do GDDKiA mówiącego o rozważeniu „potrzeby opracowania projektu zasad oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac remontowych i utrzymaniowych na drogach szybkiego ruchu w porze nocnej oraz przedstawienia go ministrowi właściwemu ds. transportu”, GDDKiA od lat stosuje takowe systemowe rozwiązania. Stąd powyższy wniosek był zrealizowany kilka lat wcześniej niż rozpoczęto kontrolę. GDDKiA w ramach wypracowanych praktyce i wdrożonych procedur od wielu lat ma jasno określony zakres obligatoryjnego oznakowania prowadzonych robót i czynności na drogach krajowych w tym klasy A i S.

Aktualnym, modernizującym poprzednie dokumenty jest Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 lipca 2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Należy też dodać że w dokumencie jednolitym wystąpienia pokontrolnego NIK, nie znajduje się takiego wniosku stąd GDDKiA nawet nie mogła się do niego wcześniej odnieść.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA