REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

DŚU dla budowy obwodnicy Łochowa

Burmistrz Łochowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62.

Obraz autorstwa chandlervid85 na Freepik

Ocena oddziaływania na środowisko

Wydanie decyzji zostało poprzedzone przeprowadzoną przez burmistrza oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach działań minimalizujących wpływ planowanej inwestycji GDDKiA zaproponowała budowę przejść dla zwierząt wraz z układem naprowadzających nasadzeń roślinności i ogrodzeń. Dzięki nim funkcjonowanie projektowanej trasy nie spowoduje trwałego oddzielenia siedlisk zwierząt i przerwania szlaków migracyjnych. Prace budowlane będą prowadzone pod stałym nadzorem przyrodniczym. W celu minimalizacji oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie zostaną zaprojektowane ekrany akustyczne. Droga zostanie również wyposażona w zespół zbiorników pełniących funkcję retencyjną oraz podczyszczającą wody opadowe lub roztopowe.

9 kilometrów nowej trasy

Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, tym samym poprawiając bezpieczeństwo i warunki środowiskowe mieszkańców. Planowana obwodnica składa się z dwóch odcinków. Pierwszy zlokalizowany jest pomiędzy istniejącą DK62 w rejonie mostu na rz. Liwiec a istniejącą DK50 także w rejonie tego samego mostu. Drugi natomiast stanowi południowe obejście centrum Łochowa i pełnić będzie rolę łącznika pomiędzy pierwszym odcinkiem a istniejącą DK62 w kierunku Węgrowa.

W ramach zadania powstanie m.in. nowa jednojezdniowa drogach z dwoma pasami ruchu o klasie GP (ruch główny przyspieszony). Ponadto wybudowane będą ciągi pieszo-rowerowe, przebudowane drogi krzyżujące się z obwodnicą, powstaną nowe skrzyżowania odwodnienie oraz urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Geologia, badanie podłoża, rozwiązania branżowe

W maju 2021 r. GDDKiA złożyłą wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Aktualnie biuro projektowe Trakt rozpoczyna pomiary geodezyjne oraz roboty geologiczne, na podstawie których opracuje dokumentację geologiczno-inżynierską.

Ponadto trwa doszczegółowienie rozwiązań projektowych oraz branżowych dla wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA