Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

DŚU dla obwodnicy Kamionnej

Poznański Oddział GDDKiA uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Kamionnej w ciągu DK24. Decyzja ta ostatecznie zatwierdza przebieg obwodnicy i pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” w 2024 r.

Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań, www.gov.pl/web/gddkia-poznan/

Przebieg obwodnicy

Włączenie z istniejącej drogi krajowej nr 24 w kierunku obwodnicy planuje się wykonać po zachodniej stronie od dopływu ze Skrzydlewa. W celu zachowania odpowiedniego kąta przecięcia projektowanej drogi z ropociągiem (min. 60°), po zachodniej stronie projektuje się skrzyżowanie z dotychczasowym przebiegiem DK24 w formie ronda. Po przecięciu się z ropociągiem trasa obwodnicy skierowana jest dalej w kierunku północno-wschodnim.

Następnie projektowana obwodnica przecinać będzie teren zalesiony i rzekę Kamionkę. Poprowadzona będzie w odległości ok. 110 m od terenów zalesionych. W dalszym odcinku obwodnica przecina drogę powiatową nr 1721P – miejsce skrzyżowania z drogą powiatową przypada w rejonie krzyżowania się z drogą wewnętrzną (ul. Polną). Następnie trasa zmierza dalej na wschód, krzyżując się z drogą gminną nr 229516P, a dalej łącząc się z istniejącym przebiegiem DK24, gdzie zaprojektowane zostało skrzyżowanie typu rondo. Obwodnica kończy się za łukiem DK24 skierowanym w stronę miejscowości Kamionna.

Cel inwestycji

Dzięki budowie obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie jego przepustowości w samej miejscowości. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Gorzowem Wielkopolskim.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI