Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Elektroniczne konsultacje społeczne dla wschodniej obwodnicy Tarnowa

Krakowski Oddział GDDKiA informuje, że rozpoczynają się elektroniczne konsultacje społeczne na etapie wykonania dokumentacji projektowej, a dokładnie koncepcji programowej, dla zadania: „Przełożenie drogi krajowej nr 73 w Tarnowie umożliwiające połączenie autostrady A4 (węzeł „Tarnów-Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”)”.

 
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Grafika: GDDKiA O/Kraków
Projektowana droga będzie wschodnią obwodnicą Tarnowa. Z uwagi na epidemię koronawirusa konsultacje odbędą się drogą elektroniczną.

Elektroniczne konsultacje społeczne odbywać się będą od 07.05.2020 r. do 24.05.2020 r. Dokumentacja projektowa wraz z ankietą zamieszczona będzie na stronie internetowej GDDKiA Oddziału w Krakowie oraz na stronie Urzędu Miasta Tarnów, z możliwością jej pobrania. Wypełnione ankiety wyrażające opinie i uwagi w sprawie przyjętych rozwiązań mieszkańcy mogą kierować drogą elektroniczną do wykonawcy dokumentacji projektowej, do dnia 24.05.2020 r., na adresy mailowe: dkozlik@ayesa.com i biuro@kdmprojekt.pl.
W dniach 13.05.2020 r. i 20.05.2020 r. projektanci będą mieli dyżur telefoniczny, w godzinach 8.00 – 18.00. Można dzwonić pod numer: 530 128 970.

Przebieg drogi


Nowa droga zlokalizowana będzie na terenie miasta Tarnowa oraz gmin: Tarnów i Lisia Góra. Rozpocznie się przy węźle „Tarnów Północ”, na istniejącym rondzie, w ciągu ul. Wilczej i na odcinku 1,2 km pobiegnie w kierunku wschodnim. Następnie zmieni kierunek na południowy, omijając istniejące wysypisko śmieci od strony wschodniej. W dalszym przebiegu ominie las Lipie od strony wschodniej. Dalej droga przebiega estakadą nad drogą powiatową nr K 1371, linią kolejową nr 91 oraz ul. H. Marusarz w Tarnowie i po stronie zachodniej obok ogródków działkowych. Kierując się na wschód omija projektowane centrum handlowe przy ul. Lwowskiej. Koniec drogi włączono do istniejącego węzła drogowego „Lwowska” od strony zachodniej. Całkowita długość projektowanej drogi krajowej nr 73, wynosi 6,3 km.
 
Budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 73, o dwóch jezdniach i dwóch pasach ruchu, obejmowała będzie:

– rozbudowę węzła drogowego „Lwowska”
– skomunikowanie projektowanej trasy z węzłem drogowym A4 „Tarnów Północ”,
– przebudowę dróg publicznych oraz skrzyżowań w niezbędnym zakresie,
– budowę dodatkowych jezdni wraz z placami do zawracania dla obsługi terenu przyległego,
– budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
– przebudowę istniejącego odcinka DK73, w rejonie węzła „Lwowska”
– budowę dwóch wiaduktów drogowych, umożliwiających przeniesienie istniejących dróg gminnych nad projektowaną obwodnicą oraz estakady nad ul. Orkana i linią kolejową nr 91, w ciągu projektowanej drogi krajowej,
– budowę i przebudowę ciągów pieszych i oświetlenia drogowego,
– budowę ścieżek oraz przejazdów rowerowych w rejonie istniejącego ronda przy węźle drogowym A4 „Tarnów Północ”,
– budowę urządzeń i obiektów ochrony środowiska: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, zieleni izolacyjnej, kanałów technologicznych i systemu odwodnienia powierzchniowego,
– przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej oraz rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją, w niezbędnym zakresie, a także budowę wykonanie oznakowania i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wschodnia obwodnica Tarnowa, w ciągu DK73 realizowana będzie w ramach programu „100 obwodnic”.

Źródło: GDDDKiA O/Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI