REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA o ochronie przed hałasem przy S6

Realizując inwestycje drogowe GDDKiA zobowiązana jest przestrzegać obowiązujących przepisów. Dotyczy to także zapewnienia ochrony okolicznego terenu przed hałasem pochodzącym od drogi.

 

Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/
Zdjęcie: GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

W oparciu o decyzje ZRID

Droga ekspresowa S6 zwana Trasą Kaszubską została wybudowana na podstawie decyzji wojewody pomorskiego. W zakres obowiązków wykonawców poszczególnych odcinków wchodziło wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawcy sporządzili wszystkie niezbędne opracowania projektowe oraz uzyskali konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania kontraktów.

Następnie wykonali roboty budowlane, a po ich zakończeniu decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

Ponowna ocena na środowisko

Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostały wydany w oparciu o projekty budowlane, po przeprowadzeniu przez Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ponownych ocen oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił warunki realizacji inwestycji drogowych oraz m.in. określił lokalizację ekranów akustycznych przy planowanej drodze. Podstawą do wydania tego postanowienia był raport o oddziaływaniu na środowisko, w którym zostały wykonane m.in. analizy oddziaływania akustycznego analizowanej inwestycji na  sąsiednią zabudowę mieszkaniową w dwóch horyzontach czasowych tj. dla roku oddania do użytkowania oraz dla roku 2031 r. Po przeprowadzonych analizach na podstawie wyników analiz w porze nocnej dla roku 2031 tj. najbardziej odległego niekorzystnego horyzontu zostały zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne dla miejsc, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z  dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112).

Analiza porealizacyjna

Pomiary hałasu wraz z pomiarami natężenia ruchu będą wykonane w ramach wykonywania analizy porealizacyjnej narzuconej na GDDKiA zapisami ww. postanowienia RDOŚ po roku od oddania analizowanej inwestycji do użytkowania (chodzi o wykonanie badania przy rzeczywisty, ustabilizowanym natężeniu ruchu), a  następnie przedłożone w terminie 18 miesięcy od zakończenia inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz  do  Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Należy podkreślić, że przepisy prawne wymagają, aby laboratorium, które wykonywać będzie pomiary, posiadało certyfikat akredytacji.

Analiza porealizacyjna w zakresie hałasu drogowego ma na celu ustalić rzeczywiste oddziaływanie drogi w zakresie hałasu komunikacyjnego całego odcinka drogi ekspresowej S6 na podstawie przeprowadzonych pomiarów jego poziomu i ustalonego zasięgu oddziaływania. W tym miejscu należy wskazać, że pomiary zostaną wykonane w miejscach reprezentatywnych, tj. najniekorzystniejszych tak, aby na podstawie przeprowadzonych w nich pomiarów można było zamodelować klimat akustyczny na całej trasie, a następnie zweryfikować przedstawione w raporcie założenia i symulacje komputerowe z rzeczywistym oddziaływaniem inwestycji drogowej na  środowisko.

Lokalizacja punktów pomiarowych zostanie określona w miejscach wskazanych w  postanowieniu RDOŚ, a także dodatkowo w miejscach, które pozwolą na określenie rzeczywistego oddziaływania.

Źródło: tekst GDDKiA O/Gdańsk, www.gov.pl/web/gddkia-gdansk/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA