REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

GDDKiA o pracach utrzymaniowych na sieci dróg krajowych

Wraz z rozwojem sieci dróg krajowych, znacząco rośnie też standard i zakres prac utrzymaniowych. Obejmują one m.in. utrzymanie czystości pasa drogowego, wprowadzanie zmian w obszarze oznakowania, przycinanie drzew i trawników.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Ważnym zadaniem jest też zimowe utrzymanie dróg, które wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków do jazdy podczas możliwych przymrozków i intensywnych opadów śniegu.

Dwa rodzaje umów utrzymaniowych


GDDKiA stale poszukuje optymalnego modelu realizacji prac utrzymaniowych. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, wdrożono nowe, jednolite wzory umów utrzymaniowych. Są one podzielone na:
– kompleksowe umowy na całoroczne (letnie i zimowe) utrzymanie. Są to tzw. umowy zagregowane,
– umowy „rozproszone” na poszczególne asortymenty prac.

Umowy kompleksowe

Zarządzanie rozproszonymi umowami utrzymaniowymi jest niezwykle skomplikowanym procesem. Dlatego też GDDKiA podjęła działania zmierzające do racjonalnego łączenia takich kontraktów. Zlecenie, w ramach połączonej umowy asortymentowej, obejmuje całoroczne utrzymanie dróg z podziałem na zadania. Dane zadanie może obejmować obszar działania rejonu lub obwodu GDDKiA. Może ograniczać się do wybranych odcinków autostrad, dróg ekspresowych lub dróg innych klas. Umowy zawierane są na cztery lata.

Wykonawca prac realizowanych w ramach zadania, rozlicza się z GDDKiA w systemie mieszanym (płatność miesięczna lub obmiarowa). Dzięki takiej standaryzacji, umowy utrzymaniowe stają się bardziej przewidywalne, a wykonywane w ramach nich prace jednolite pod kątem stosowanych rozwiązań technologicznych.

Dla umów zagregowanych wyodrębniono 12 grup, które uwzględniają prace związane z:
1. nawierzchnią,     
2. poboczami i pasami rozdziału,   
3. korpusem drogi,   
4. odwodnieniem,   
5. chodnikami i drogami rowerowymi, 
6. oznakowaniem,     
7. urządzeniami BRD,   
8. estetyką,   
9. urządzeniami wspomagającymi, 
10. zimowym utrzymaniem dróg,   
11. zarządzaniem kontraktem,   
12. czystością na obiektach inżynierskich. 

Prace z grup nr 1-9 (w tym prace pomocnicze) oraz z grupy nr 12 wykonywane są wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia zamawiającego. Polecenie określa lokalizację i orientacyjny zakres prac oraz terminy ich rozpoczęcia i zakończenia.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz zarządzaniem kontraktem, rozliczane są na podstawie (ujętego w umowie) miesięcznego wynagrodzenia. Wykonawca koordynuje prowadzenie prac utrzymaniowych na drodze. Wykonuje całodobowy monitoring stanu przejezdności sieci drogowej (w tym warunków atmosferycznych). Firma odpowiedzialna za prace utrzymaniowe patroluje też drogi i prowadzi na nich prace interwencyjne.

Umowy rozproszone


Polegają na zawieraniu odrębnych umów na poszczególne asortymenty prac z zakresu utrzymania dróg. W ramach tych umów realizowane są prace związane z utrzymaniem i remontami jezdni, poboczy, chodników i dróg rowerowych, elementów odwodnienia oraz korpusu i skarp drogi. Umowy te dotyczą także oznakowania dróg, BRD, utrzymania czystości i zieleni przydrożnej, bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich oraz zimowego utrzymania dróg.

Poprzednie modele umów


Nowe umowy zastępują te stosowane wcześniej – „utrzymaj standard” oraz wskaźnikowe (obszarowe). W ramach tego pierwszego modelu, wykonawca otrzymuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie za bieżące, całoroczne utrzymanie drogi w określonym standardzie, niezależnie od rodzaju i częstotliwości wykonywanych prac utrzymaniowych. Drugi model zakłada wykonanie robót i usług całorocznego, bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych w ramach danego oddziału GDDKiA z podziałem na rejony.

Należy podkreślić, że wraz z wygaśnięciem tych umów, nowe postępowania przetargowe na utrzymanie dróg krajowych będą przygotowywane i ogłaszane wyłącznie na nowych zasadach.

Planowane przetargi


W 2022 roku GDDKiA planuje ogłoszenie 30 postępowań przetargowych na całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie dróg krajowych oraz 65 na poszczególne asortymenty robót.

Dla wszystkich kontraktów utrzymaniowych, których planowany czas trwania przekracza 12 miesięcy, obowiązujący jest 10-procentowy limit waloryzacyjny.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA