REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA o realizacji Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami pojawiającymi się w mediach, które powodują niepokój a wręcz wprowadzają w błąd mieszkańców oraz osoby zainteresowane przebiegiem Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy, GDDKiA informuje:

Korytarze OAW

Dotychczas przeanalizowane zostały możliwe korytarze przebiegu Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy, które służą jedynie wizualizowaniu tego projektu i na tej podstawie nie zapadają żadne decyzje. Należy podkreślić, że badane korytarze mają szerokość ok. 5 km i nie mogą stanowić podstawę do wytyczania konkretnego przebiegu przyszłej trasy.

Warianty przebiegu OAW i decyzja środowiskowa (DUŚ)

Przebieg przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zostanie dopiero wskazany przy opracowywaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dopiero w trakcie tych przygotowań analizowane będą wszelkie dostępne rozwiązania dotyczące przebiegu, jak i zagospodarowania terenu wzdłuż planowanej inwestycji drogowej. Prowadzone będą analizy techniczne dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań oraz spotkania informacyjne, których celem będzie zbadanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców regionów, przez które ma przebiegać planowana inwestycja. Analizie poddawane będą wszelkie przesłanki, które umożliwiają realizację inwestycji drogowej w danym wariancie, jak i te, które utrudniają jej wykonanie. Opracowywana dokumentacja do wniosku o wydanie DŚU zawiera kilka możliwych rozwiązań, które stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami społecznymi a obiektywnymi ograniczeniami w zakresie realizacji, takimi jak wymogi techniczne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne itd.

Ostateczna decyzja wskazująca przebieg ww. inwestycji nastąpi w chwili wydania DŚU. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzić będzie postępowanie z udziałem społeczeństwa. W ramach tego postępowania przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, udostępnione zostaną materiały obrazujące możliwe warianty. W trakcie konsultacji wszystkie zainteresowane strony będą mogły zgłaszać wnioski odnoszące się do projektowanej inwestycji.

Obecnie czynione są starania związane z pozyskaniem finansowania, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, który przeprowadzi dalsze analizy w postaci Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Autor: GDDKiA O/Warszawa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA