REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA o realizacji trasy S10 Bydgoszcz – Toruń

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych zarzutów dotyczących przygotowania do realizacji drogi S10 Bydgoszcz – Toruń GDDKiA informuje, że ta trasa znajduje się na liście rezerwowej w PBDK na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), a także jest wśród odcinków dróg skierowanych do realizacji w formule PPP.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
                      Po pierwsze Studium Korytarzowe

Pierwsze prace przygotowawcze na tym odcinku trasy S10 rozpoczęto w 2010 roku od podpisania umowy na prace studialne i wykonania opracowania – Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną wskazujące najlepsze korytarze przebiegu drogi ekspresowej. W 2014 roku prace z przyczyn niezależnych od GDDKiA zostały przerwane (lider konsorcjum projektowego ogłosił upadłość, a partner, który początkowo przejął zobowiązania wynikające z umowy, potem od niej odstąpił). Należy przy tym zaznaczyć, że opracowane wówczas dokumenty nie były gotową dokumentacją projektową, a jedynie bardzo wstępnym studium, w którym wskazano, którędy można poprowadzić drogę ekspresową.

Kolejny krok – Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe

Projektowanie wznowiono w listopadzie 2016 roku, kiedy to została podpisana umowa na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) z elementami Koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń.

W toku prac nad STEŚ analizowano kilka wariantów przebiegu drogi ekspresowej, w tym warianty po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 10. Jeżeli chodzi o sam wybór wariantu to działające na zlecenie GDDKiA biuro projektowe opracowało analizę wielokryterialną, w której dokonano oceny wariantów trasy pod kątem czterech grup kryteriów, tj. czynników ekonomicznych, technicznych, środowiskowych i społecznych. Na odcinku od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Zachód najkorzystniejszym okazał się wariant zlokalizowany po stronie południowej istniejącej drogi krajowej nr 10 i został przez GDDKiA rekomendowany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).

Wniosek i wydanie decyzji środowiskowej

Stosowny wniosek o wydanie DŚU wraz z ustaleniem zakresu Raportu środowiskowego został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w grudniu 2016 r. Opracowany Raport środowiskowy został natomiast złożony w RDOŚ w Bydgoszczy w styczniu 2019 r. Rekomendowany wariant został zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy decyzją z 24 lutego 2020 r.

Co dzieje się obecnie?


Wydanie tej decyzji umożliwiło GDDKiA kontynuację prac przy dokumentacji potrzebnej do realizacji trasy S10, tj. przeprowadzenie badań geologicznych oraz przygotowanie elementów koncepcji programowej. Obecnie trwają prace w terenie między Bydgoszczą a Toruniem przy wykonywaniu sondowań i odwiertów potrzebnych do opracowania geologicznej części dokumentacji projektowej. Planujemy jeszcze w tym roku zakończyć prace związane z tą dokumentacją.

Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego


Droga ekspresowa S10 (wraz z trzema odcinkami trasy S6) została w 2018 r. zakwalifikowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Oznacza to, że w drodze konkurencyjnego naboru wybrany zostanie podmiot (partner) prywatny, który przygotuje projekt budowlany, wybuduje trasę i będzie ją utrzymywał przez określony czas w zamian za tzw. „opłatę za dostępność”, która będzie finansowana ze środków Skarbu Państwa.

Obecnie GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu dla pierwszego, pilotażowego odcinka w formule PPP – drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Kolejnym odcinkiem, dla którego zostanie wyłoniony Partner prywatny, jest właśnie odcinek drogi ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Wykorzystamy przy tym wiedzę i doświadczenia zdobyte przy realizacji projektu pilotażowego (S6 OMT).

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA