REKLAMA
Drogi Wiadomości
6 Minut czytania

GDDKiA podsumowała audyt przejść dla pieszych na drogach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego jest głównym celem działań prowadzonych przez GDDKiA na sieci dróg krajowych. GDDKiA zdaje sobie sprawę, że wciąż dochodzi do zbyt dużej liczby wypadków z udziałem pieszych na wyznaczonych dla nich przejściach.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Dlatego w latach 2019-2020 wykonano audyt przejść dla pieszych na drogach krajowych. 25 września opublikowano najważniejsze wnioski z blisko dwuletniego audytu przejść dla pieszych wraz z rekomendacjami, co i jak poprawić i jakich błędów nie popełniać, aby na przejściach było bezpieczniej.

Przybywa nowych dróg,  ale wypadków również. Brawura jest kosztowna.


Z  roku na rok przybywa nowych dróg w najwyższych kategoriach A i S.   Nie przekłada się to jednak na znaczący spadek liczby zabitych i rannych.  Wynika to przede wszystkich z niewłaściwych  zachowań  kierowców, łamania przepisów, przekraczania prędkości  i brawury. Rocznie wypadki kosztują nas  ponad  56 mld zł.

To gigantyczna kwota, którą można znacząco zmniejszyć, zmieniając złe nawyki kierowców. Dla przykładu  wartość realizowanych  obecnie  inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych  to  kwota  47,6 mld zł.  Są to wydatki rozłożone na kilka lat, dzięki którym powstanie blisko 100 odcinków nowych dróg o długości ponad 1250 km.  Oznacza to, że koszty  skutków wypadków  kosztują  rocznie  polskich obywateli więcej niż  kilka lat  budowy  nowych dróg  ekspresowych i autostrad.  

Istnieje potrzeba opracowania spójnych i jednolitych  wytycznych dla  lokalizowania, oznakowania i oświetlenia przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg, tj. krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych.

Obecnie przejścia dla pieszych w całej Polsce, na drogach wszystkich kategorii,  projektowane  są  w oparciu o te same przepisy, jednak ich interpretacja jest na tyle zróżnicowana, że przejścia i ich otoczenia wygląda różnie. Nie sprzyja to wytworzeniu wśród pieszych i kierowców pewnych pozytywnych nawyków,  związanych  z jednolitymi  rozwiązaniami w zakresie przejść dla pieszych, co z  kolei przekłada się negatywnie na poziom bezpieczeństwa. 

Dlatego właśnie wyniki naszego audytu i dokładna analiza przejść dla pieszych mogą  być  doskonałym punktem wyjścia do przygotowania w pierwszej kolejności takich wytycznych,  a później szczegółowych warunków technicznych.  Bezpieczeństwo uczestników ruchu jest tak samo ważne na każdej drodze, czy to krajowej, wojewódzkiej, powiatowej lub  gminnej. 

Audyt przejść dla pieszych  –  jeden  ze sposobów  poprawy BRD


Nasza działania w zakresie BRD  przyjmują zróżnicowaną formę i skalę. Każda nowa inwestycja drogowa, która przejmuje ruch ze starych, mniej bezpiecznych ciągów (budowa S i A), przebudowy i remonty na sieci oraz działania lokalne, jak doświetlanie przejść, budowa chodników, zatok autobusowych, uspokajanie ruchu przez stawianie wysepek  – to  wszystko sprawie, że na sieci  dróg  krajowych jest coraz bezpieczniej.  Elementem naszych działań w zakresie BRD jest również ten audyt, a następnie wdrażanie jego wyników. 

Poprawiamy bezpieczeństwo na sieci dróg, realizując nie tylko działania inżynierskie, ale również analizując i reagując na zachowania uczestników ruchów. Dlatego m.in. współpracujemy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, aby odcinkowy pomiar prędkości (OPP) pojawił się m.in. na S2 i S8 w Warszawie i oraz na A1 między Tuszynem i Częstochową.

Zdaniem specjalistów od bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinkowy pomiar prędkości jest najskuteczniejszym narzędziem zapobiegającym przekraczaniu prędkości. Synergia takich działań jak OPP, audyt przejść dla pieszych, likwidacja i przebudowa miejsc niebezpiecznych oraz budowa nowych dróg przekłada się bezpośrednio na podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu. 
 
Audyt przejść dla pieszych 2019-2020


Audytorzy i inspektorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego zatrudnieni w GDDKiA  wnikliwie skontrolowali  przejścia dla pieszych na drogach  krajowych  zarządzanych przez GDDKiA. Do kontroli zakwalifikowano przejścia najbardziej  niebezpieczne,  aby właśnie w pierwszej kolejności móc je przebudować lub zlikwidować.  Podczas audytu  szczególnie zwracano  uwagę na: 
– prawidłową lokalizację i geometrię przejścia, 
– warunki widoczności na przejściu dla pieszych w dzień i w nocy, 
– stan i prawidłowość oznakowania pionowego i poziomego, 
– stan nawierzchni przejścia i przed przejściem, 
– możliwość dojścia do przejść i stan miejsc oczekiwania pieszego na przejście, 
– prawidłowość odwodnienia obszaru przejścia,
– prawidłowość oświetlenia samego przejścia, jak również miejsc oczekiwania pieszego na przejście przez drogę oraz odcinków dojazdowych do przejścia dla pieszych.

Audyt przejść dla pieszych będzie kontynuowany, a kolejne przejścia będą poddawane weryfikacji i analizom. Obecnie  ustalamy listę i liczbę przejść, które zostaną objęte drugim etapem audytu.

Podsumowanie audytu – jak budować bezpieczne przejścia dla pieszych


Poniższy dokument „Mankamenty przejść dla pieszych na drogach krajowych w zarządzie GDDKiA” jest podsumowaniem audytu,  jaki rozpoczął się w 2019 roku. W opracowaniu wskazano stwierdzone podczas audytu  rozwiązania niekorzystne pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wśród najważniejszych zaleceń jest m.in. konieczność oświetlenia każdego przejścia,  jak  również zapewnienie  wymaganej  przepisami  widoczności  na linii  pieszy-kierowca. Przejście powinno być  również  widoczne,  podobnie jak jego oznakowanie.  Przejście dla pieszych może  być  wyznaczone,  jeżeli  istnieje skuteczna możliwość redukcji prędkości przed przejściem  do 50  km/h. 

Przejścia dla pieszych przez trzy lub więcej pasów ruchu, lub przez drogi o przekroju dwujezdniowym,  nie powinny funkcjonować bez sygnalizacji świetlnej, a pieszy powinien mieć do pokonania jak najkrótszą drogę. Przy  wyznaczaniu  przejścia dla pieszych nie powinny  one  obejmować swoją długością np. zatok autobusowych, dróg rowerowych czy dodatkowych pasów ruchu. 

Pieszy powinien mieć  zapewnione  bezpieczne  dojście  do przejścia dla pieszych i bezpieczną strefę oczekiwania na możliwość przejścia przez jezdnię. Dojście do przejścia i strefa oczekiwania powinny być wolne od przeszkód i posiadać udogodnienia dla niepełnosprawnych. W strefach dojścia do przejścia,  jak i  w strefie  oczekiwania powinna być zapewniona widoczność  na linii  pieszy-kierowca. 

W publikowanym opracowaniu prezentowana jest bogata dokumentacja fotograficzna oraz szczegółowe opisy  i  analizy  zweryfikowanych przejść dla pieszych.  Wyniki audytu zostaną  wykorzystywane przez oddziały GDDKiA jako materiał pomocniczy, który pozwoli skutecznie i spójnie,  na drogach zarządzanych przez GDDKiA, wyeliminować wszelkie nieprawidłowości przy lokalizowaniu nowych przejść dla pieszych  oraz usprawnieniu tych istniejących.  Wyniki  audytu i publikowane opracowanie z podsumowaniem  to również świetny poradnik dla innych zarządców dróg w Polsce. Mogą oni korzystać z jego wyników i rekomendacji przy wykonywaniu i planowaniu wszelkich działań skutkujących poprawą  bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)  w zakresie  infrastruktury  drogowej. 

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA