REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

GDDKiA połączy A1 z S7 poprzez S5

Droga ekspresowa S5 nie tylko skomunikuje 3 miasta wojewódzkie – Wrocław, Poznań i Bydgoszcz, ale również, poprzez autostradę A1, Gdańsk. GDDKiA pracuje nad wydłużeniem drogi S5 do Ostródy i dalej przez Olsztyn na Mazury.

 
Mapka: GDDKiA
Mapka: GDDKiA
                                    W ten sposób powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa, tj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. W układzie docelowym droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A4 i A8), stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych.

3 województwa, 14 powiatów i 53 gminy


W połowie 2019 r. podjęliśmy prace planistyczno-studialne nad przyszłym, możliwym przebiegiem S5 na odcinku Ostróda – autostrada A1. Jesteśmy w trakcie opracowywania studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe obejmuje pas drogowy o szerokości ok. 5 km, natomiast obszar ujęty w studium to powierzchnia ponad 8 tys. km² na terenie trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin. Analizujemy potencjalne przebiegi tras w relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.) z uwzględnieniem istniejącego planowanego zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na kolejnych etapach przygotowania inwestycji.

GDDKiA otwarta na współpracę


Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji. Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zwrócił się do wojewodów, marszałków województw, starostów, przewodniczących rad powiatów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz przewodniczących rad gmin i miast objętych potencjalnym oddziaływaniem inwestycji, z apelem o dobrą, konstruktywną i merytorycznie obiektywną współpracę.

Studium korytarzowe


Na etapie opracowywania studium korytarzowego przyjmujemy pisemne propozycje i wnioski od samorządów, a uzyskane materiały poddamy wnikliwej analizie. Porównamy je też z danymi z pozostałych jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji, tak by wskazać obiektywnie najlepsze dla społeczeństwa rozwiązania. Efekty prac nad studium korytarzowym poznamy w lipcu br.

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania na prace przygotowawcze, będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). Projektanci, z którymi podpiszemy umowę, w jednym ze wskazanych korytarzy zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Rozwiązania te przedstawimy samorządom, a także lokalnej społeczności podczas spotkań informacyjnych. Zebrane podczas spotkań uwagi zostaną rozpatrzone przez projektantów przed złożeniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg przyszłej S5.

Tekst i mapka: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA