Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

GDDKiA realizuje wnioski NIK przed zakończeniem kontroli

GDDKiA zidentyfikowała obszary wskazane przez NIK jeszcze przed wszczęciem kontroli w zakresie zapewnienia należytego stanu technicznego nawierzchni dróg krajowych w latach 2015-2018.

Już w 2018 roku podjęliśmy działania zmierzające do poprawy w zakresie wskazanym we wczorajszym raporcie NIK.

Uprzedzamy wnioski z raportu NIK, który potwierdza słuszność naszych działań

Kontrola NIK realizowana była w okresie od 17 września 2018 roku do 15 lutego 2019 roku, natomiast kluczowe kwestie podniesione przez NIK zostały zidentyfikowane przez GDDKiA jeszcze przed wszczęciem kontroli. GDDKiA już na początku 2018 roku podjęła stosowne czynności, zmierzające do poprawy funkcjonowania procesów w obszarach, w ramach których stwierdzono konieczność poprawy. Tym samym NIK, poprzez sformułowane wnioski, potwierdziła zasadność i kierunek działań zarządczych podejmowanych przez GDDKiA.

Działania wdrożone przez GDDKiA przed publikacją raportu NIK

GDDKiA już zrealizowała kluczowe wnioski NIK. Wdrożono m.in. nowy system księgowy (zgodnie z zarządzeniem Nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie katalogu robót budowlanych i zamówień finansowanych ze środków na utrzymanie sieci dróg), który zapewnia bieżące i rzetelne monitorowanie robót bieżącego utrzymania sieci dróg krajowych.

Prowadzony poprzez system monitoring dostarcza informacje, umożliwia optymalne zarządzanie finansami i podejmowanie właściwych działań operacyjnych w trakcie roku budżetowego. Sprawne dysponowanie środkami finansowymi, poprzez niezwłoczne reagowanie na wnioski oddziałów GDDKiA i uzasadnione przesuwanie między asortymentami, ma istotne znaczenie dla utrzymania sieci dróg, w tym stanu technicznego nawierzchni.

Raport dostarcza danych…

Kolejnym narzędziem umożliwiającym weryfikację, zasadność i skuteczność działań z zakresu zarządzania utrzymaniem jest coroczny „Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec roku…”, sporządzany na podstawie przeprowadzonej kampanii pomiarowej.

…które wykorzystujemy

Na bazie uzyskanych danych GDDKiA identyfikuje potrzeby remontowe oraz typuje rodzaje poszczególnych zabiegów utrzymaniowych określając ich zakres. Jednocześnie dla potrzeb racjonalnego gospodarowania powierzonym majątkiem, opracowywane są plany remontów, przebudów, rozbudów i budów (Plan Działań na Sieci Dróg) z wykorzystaniem dedykowanych do tych celów algorytmów. W ramach aktualizacji Planu z oddziałów zbierane jest zapotrzebowanie m.in. w zakresie remontów dróg. Kolejnym etapem jest weryfikacja przesłanych informacji, która polega m.in. na identyfikacji zakresów zgłoszonych zadań (poprawa stanu technicznego, poprawa przepustowości, dobudowie drugiej jezdni, budowie/rozbudowie węzła).

Plan Działań na Sieci Dróg – to nie loteria

W ciągu roku Plan Działań na Sieci Dróg (PDnSD) podlega aktualizacji również w związku z korektami limitów finansowych zgłaszanych przez oddziały, co z kolei często prowadzi do powstawania rezerwy środków. W celu wykorzystania rezerwy do Planu wprowadzane są nowe zadania, które nie zostały w nim początkowo ujęte.

Decyzja o wprowadzeniu zadania do Planu podejmowana jest w oparciu o następujące kryteria:
– inwestycje drogowe – zadania, które posiadają uzgodniony Program Inwestycji, a ich realizacja jest uzasadniona i ma wysoką pozycją w PDnSD bądź wpisuje się w aktualne priorytety ciągów dróg mimo, że w planie działań zajmuje dalszą pozycję),
– remonty dróg (w tym nakładki) – zadanie zajmuje wysoką pozycję w PDnSD, ma odległy termin realizacji, jednak stan nawierzchni wymaga szybkiej interwencji,
– inwestycje i remonty drogowe – zadania, o które wnioskują oddziały GDDKiA w ciągu roku, wynikające z pilnej potrzeby ich realizacji pod względem stanu technicznego drogi oraz ewentualnych dodatkowych czynników.

To tylko potwierdza, że GDDKiA m.in. do oceny efektywności wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie dróg podchodzi w sposób systemowy.

Usprawniliśmy zarządzanie ryzykiem

GDDKiA bazując na zdobytych doświadczeniach i kierując się potrzebą ujednolicenia systemów informatycznych odpowiadających obecnym potrzebom z zakresu m.in. monitoringu, zaktualizowała dotychczasowy sposób monitorowania prac utrzymaniowych. Aktualizacja została wprowadzona w ślad za zarządzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie katalogu robót budowlanych i zamówień finansowanych ze środków na utrzymanie sieci dróg, której zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Wprowadzone od stycznia 2018 roku rozwiązanie sprawia, że dane o realizacji wydatków związanych z robotami budowlanymi i zamówieniami są na bieżąco rejestrowane przez oddziały GDDKiA w obowiązującym systemie informatycznym na programach budżetowych i zleceniach dedykowanych temu rozwiązaniu. Dzięki temu pozyskujemy na bieżąco rzetelne informacje zarządcze z obszaru utrzymania sieci dróg krajowych, usprawniając przy tym proces pozyskiwania informacji o ryzykach.

Wydawanie zezwoleń pod kontrolą GDDKiA

Na ukończeniu jest testowanie systemu, który usprawni obsługę wniosków, aż do wygenerowania zezwolenia, ewentualnie decyzji o umorzeniu postępowania lub odmowy wydania zezwolenia przez GDDKiA. Będzie to nowoczesna aplikacja webowa, która umożliwi jednoczesną, bezproblemową i nieprzerywalną pracę w systemie dla pracowników GDDKiA. System umożliwi uzgadnianie tras pomiędzy centralą i oddziałami GDDKiA, przekazywanie danych finansowych oraz generowanie raportów.

Warto też dodać, że w ww. raporcie NIK uwagi w kwestii wydawania i obsługi zezwoleń na przejazdy nienormatywne dotyczyły jedynie sfery formalnej nie miały wpływu na bezpieczeństwo i stan nawierzchni.

NIK kontroluje lata 2015-2018

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli obejmowała lata 2015-2018 (do 30 czerwca), a jej ustalenia nałożyły się na okres wdrażania działań korygujących przez GDDKiA. GDDKiA na bieżąco podejmuje działania mające na celu usprawnienie działania całej organizacji i optymalizację w zakresie zadań, jakie jej powierzono. Słuszność takiego podejścia potwierdza fakt, że wnioski z dzisiejszego raportu NIK pokrywają się z podejmowanymi przez GDDKiA działaniami.

Autor: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI