Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

GDDKiA: Ujednolicenie WWiORB

GDDKiA kończy prace nad projektem Ogólnej Specyfikacji Technicznej na beton konstrukcyjny. Po zrealizowaniu kolejnych etapów prac i analiz nad dokumentacją, wspólnie z przedstawicielami branży budowlanej i środowiska naukowego, pozwoli nam doprowadzić do stworzenia ustandaryzowanej dokumentacji Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Spotkanie w GDDKiA, fot. GDDKiA
Spotkanie w GDDKiA, fot. GDDKiA
19 lutego 2019 r. w GDDKiA odbyło się spotkanie, którego celem było wypracowanie Ogólnej Specyfikacji Technicznej dla betonów konstrukcyjnych wykorzystywanych przy budowie dróg krajowych. Spotkanie było elementem pracy nad ujednoliceniem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – WWiORB. Spotkanie zwieńczyło kilkumiesięczna pracę nad projektem Specyfikacji. Obecni byli Technolodzy GDDKiA, przedstawiciele firm wykonawczych, producenci kruszyw, laboratoriów badawczych oraz sfery nauki. Tworzona Specyfikacja konsumuje doświadczenia międzynarodowe oraz najnowszą wiedzę pochodzącą z projektu realizowanego w ramach współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pakietu projektów Rozwój Innowacji Drogowych. Obecność wykonawców i podwykonawców zagwarantowała ujęcie w opracowywanym dokumencie dobrych praktyk wypracowywanych podczas realizacji robót na budowach.

W najbliższym czasie w GDDKiA będą trwały intensywne prace zmierzające do wypracowania wzorcowych, jednolitych dla całej organizacji Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla najważniejszych asortymentów realizowanych robót. Wypracowanie wzorcowych WWiORB pozwoli na standaryzację wykorzystywanych materiałów, typizację sposobów prowadzenia czy rozliczania wykonanych prac, ułatwi analizę opisu przedmiotu zamówienia oraz ograniczy rozbieżności w podejściu różnych Oddziałów GDDKiA do sytuacji, w których z różnych powodów (dostępności materiałów, klimatycznych) jest to naprawdę potrzebne.

Jak pokazała szeroka reprezentacja różnych przedstawicieli branży na spotkaniu, przyjęta w GDDKiA formuła pracy nad wzorcowymi dokumentami technicznymi zakładająca ich szerokie konsultacje gwarantuje nie tylko wysoką jakość techniczną budowanej w oparciu o te dokumenty infrastruktury, ale również uwzględnienie potrzeb i możliwości branży.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI