REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości

Gmina Liszki z pożyczką od WFOŚiGW w Krakowie

Wczoraj w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Liszki na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Cholerzynie” w kwocie do 352 000,00 zł.

Umowa została podpisana przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt, Paweł Miś przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Józefy Urban.

Przedmiotem zadania jest wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 18 gospodarstw domowych, co umożliwi odprowadzenie ścieków w ilości 3942 m³/rok do oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków środowiska poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia oraz na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy.

Autor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA