REKLAMA
Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

Inwestycje drogowe za 120 mln zł

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ok. 120 mln zł.

Są to zadania związane z budową i rozbudową odcinków autostrad (m.in. budową węzła) i dróg ekspresowych, budową przepustu na drodze krajowej, a także poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę chodników i sygnalizacji świetlnej. Zadania będą realizowane w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim i zachodniopomorskim.

Województwo dolnośląskie

Rozbudowa odcinków autostrady A4 Wrocław – Krzyżowa i A18 Krzyżowa – Golnice z dostosowaniem do wymaganych parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady, Etap I – proces przygotowawczy w woj. dolnośląskim (aneks)

Inwestycja przewiduje rozbudowę 108,1 km autostrady A4 i A18 celem dostosowania ich do wymaganych parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady. Dobudowany zostanie trzeci pas ruchu na odcinku od Krzywej do Wrocławia, dobudowane zostaną pasy awaryjne i przebudowane węzły autostradowe na odcinku Krzyżowa – Bielany Wrocławskie.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji tranzytowej na trasie Wrocław – zachodnia granica państwa, zwiększenie przepustowości w punktach węzłowych poprzez ich przebudowę, dostosowanie drogi do obowiązujących norm, jakim powinny odpowiadać autostrady oraz uzyskanie lepszej segregacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aneks do programu inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, w ramach których planowane jest dokończenie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie koncepcji programowej oraz nabycie nieruchomości. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2020 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 46 w miejscowości Laski (aneks)

W ramach inwestycji zlokalizowanej w powiecie kłodzkim powstanie 570 m chodnika w ciągu drogi krajowej nr 46 (w km od 9+392 do km 10+141). Realizacja: 2018 r.

Województwo opolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Brzeg

Zadanie polega na budowie sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniu DK94 z drogą powiatową nr 2022 (od km 141+185 do km 141+415). Realizacja: 2018 r.

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 47 i 49 w miejscowości Nowy Targ

Zadanie obejmuje budowę dwóch ciągów pieszych o łącznej długości 990 m (w km DK47: od 14+970 do 15+148; DK49: od 1+281 do 2+093). Realizacja: 2018 r.

Budowa węzła Niepołomice w ciągu A4 (aneks)

Zakres inwestycji obejmuje:
– rozbudowę jezdni autostrady, tj. budowę pasów włączenia i wyłączania na odc. A4 Kraków – Tarnów,
– budowę łącznic węzła typu WB (częściowo bezkolizyjnego), wyposażonego w łącznice bezpośrednie,
– budowę dwóch rond jednopasmowych typu średniego na skrzyżowaniu łącznic węzła z drogą wojewódzką.

Inwestycja jest współfinansowana przez stronę samorządową. Realizacja robót: lata 2018-2020.

Województwo podkarpackie

Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), etap II (dobudowa drugiej jezdni), etap I proces przygotowawczy

Zakres prac budowlanych obejmie dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2×2 i nośności 115 kN/oś), wraz z siecią dróg dojazdowych, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Zatwierdzony program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, których zakres obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie „projektuj i buduj”. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2020 r.

Województwo lubelskie

Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa, odcinek Biała Podlaska (w. Cicibór) – gr. państwa – proces przygotowawczy

Inwestycja polegać będzie na budowie 32,1 km odcinka autostrady A2 w powiecie bialskim, w gminach Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie i Terespol.

Celem inwestycji jest poprawa warunków jazdy oraz usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 2 (międzynarodowa droga E30), co podniesie poziom bezpieczeństwa tych miejscowości, wyeliminuje spiętrzenie ruchu na drodze i zwiększy jego przepustowość oraz podniesie komfort jazdy.

Zatwierdzony program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, których zakres przewiduje sporządzenie wybranych elementów koncepcji programowej, koncepcji systemu zarządzania ruchem, projektu wstępnego systemu ratownictwa, projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2020 r.

Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne, etap I proces przygotowawczy (aneks)

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 113,3 km i przekroju 2×2 (docelowo 2×3) wraz z siecią dróg dojazdowych, budowę MOP-ów, obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Droga dostosowana będzie do nośności 115 kN/oś.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych i obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2021 r.

Województwo Łódzkie

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w województwie łódzkim w ciągu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Brzeziny

Zadanie polega na budowie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Chopina (w km 125+085). Realizacja w 2018 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w województwie łódzkim w ciągu drogi krajowej nr 71 w miejscowości Zgierz

Zadanie polega na budowie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 12+324). Realizacja w 2018 r.

Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra (aneks)

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu przez ciąg bez nazwy w miejscowości Dobra. Realizacja w 2018 r.

Województwo zachodniopomorskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Suchań

Zadanie obejmuje budowę dwóch sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Suchań. Realizacja w 2018 r.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA