REKLAMA
Drogi Wiadomości
5 Minut czytania

Inwestycje na podkarpackich drogach w 2019 r.

Rzeszowski Oddział GDDKiA informuje, że w 2019 r. prócz realizacji i prac projektowych dla dróg S19 i S74, obwodnic miast będzie realizował m.in.: budowę chodników, remonty mostów i istniejących dróg na Podkarpaciu.

Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Rok 2019 to projektowanie i realizacja drogi ekspresowej S19. Na odcinku S19 Lasy Janowskie – Sokołów Małopolski Północ (6 odcinków realizacyjnych) trwa etap projektowania. W 2019 r. planowane jest złożenie przez Wykonawców wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację (ZRID), uzyskanie decyzji ZRID oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Wyjątkiem są odc. Nisko – Podgórze i Kamień – Sokołów Młp., na realizację których umowy podpisano najpóźniej co oznacza, że proces projektowania dopiero się rozpoczął, a więc uzyskanie decyzji ZRID także będzie odpowiednio późniejsze. Kontynuowane będą prace projektowe dla odcinków trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, a na dwóch odcinkach: w. Rzeszów Południe – w. Babica i w. Miejsce Piastowe – w. Dukla Koncepcje Programowe zostaną w tym roku zakończone.

Planowane jest zawarcie umów na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla budowy drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko oraz na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) wraz materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (dobudowa drugiej jezdni). Natomiast w zakresie STEŚ dla rozbudowy DK73 na odcinku Pilzno – Jasło planowane jest uzyskanie ostatecznej rekomendacji Komisji Oceny Przygotowania Inwestycji (KOPI) wariantu przebiegu oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jej uzyskaniem, co umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrologicznym.

W 2019 roku planowane jest oddanie do ruchu obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 o długości 7 km. Zakres rzeczowy prac planowanych do wykonanych w 2019 r. to: skarpowanie nasypów, roboty brukarskie, humusowanie skarp, montaż barier energochłonnych, fundamenty i słupy ekranów akustycznych, oznakowanie poziome, nawierzchnia z mieszanek MMA, roboty wykończeniowe na obiektach, zbiorniki retencyjne, melioracje, oświetlenie.

W roku 2018 został opracowany Projekt Budowlany dla obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 a 31.08.2018 r. złożono wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). W roku 2019, po uzyskaniu decyzji ZRID, planowane jest więc rozpoczęcie robót ziemnych, wycinka drzew, przebudowa kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Planowane jest także rozpoczęcie rozbudowy drogi krajowej nr 94 (E-40) na odc. Łańcut – Głuchów (tzw. obwodnica Łańcuta). W 2018 r. Wykonawca, Budimex S.A., opracował projekt koncepcyjny oraz operat wodnoprawny. Na rok 2019 zaplanowano: opracowanie Projektu Budowlanego, złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID, uzyskanie zmiany decyzji ZRID, opracowanie Projektu Wykonawczego i rozpoczęcie robót budowlanych.

Rok 2019 na podkarpackich drogach to jednak nie tylko duże inwestycje związane z budową nowych tras szybkiego ruchu, ale także remonty i przebudowy istniejących dróg, mostów czy też działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będziemy kontynuować już te rozpoczęte inwestycje, jak i rozpoczynać zadania nowe co bezpośrednio przekłada się na stałe podnoszenie jakości istniejącej sieci drogowej zarządzanej przez GDDKiA. Realizowane zadania przyczyniają się bowiem do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróży wszystkich uczestników ruchu.

W bieżącym roku zakończona zostanie budowa chodników w ciągu DK94 w Korczowej i DK77 na odcinku Orły – Żurawica, zamontowane zostaną znaki aktywne D-6 wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych w ciągu DK19 w m. Kamień, przebudowane zostanie skrzyżowanie na rondo w m. Kopki w ciągu DK77, rozpocznie się także budowa systemu łączności alarmowej na odcinkach autostrady A4.

W zakresie prac na istniejącej sieci drogowej, kontynuowana będzie przebudowa DK28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica (przedmiotowy odcinek drogi jest przebudowany do wymagań klasy GP, wobec powyższego na całym odcinku zostanie wykonane poszerzenie jezdni i przebudowane zostanie odwodnienie drogi, zostaną też wybudowane lub przebudowane ciągi piesze na całym odcinku), rozbudowa DK84 Lesko – Glinne, remont DK77 w m. Stalowa Wola (skrzyżowanie z DW871, skrzyżowanie z ul. Popiełuszki), remont DK77a w m. Stalowa Wola, ul. Podskarpowa. Planowane jest rozpoczęcie: rozbudowy DK9 w m. Rudna Mała o dł. 0,31 km, likwidacja osuwisk zlokalizowanych w ciągu DK19 w m. Tylawa i m. Trzciana, rozbudowa DK84 wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczeni osuwiska w m. Brzegi Dolne, rozbudowa DK77 Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pełkinie o dł. 8,396 km, remont DK77 Nisko – Racławice o dł. 1,61 km, remont DK19 Kamień – Górno o dł. 5,07 km, remont DK19 Domostawa – Zdziary o dł. 5,82 km oraz remont DK28 w m. Sanok, ul. Krakowska-Rymanowska o dł. 2,83 km.

Wśród zadań mostowych znajdują się głównie zadania polegające na rozbiórce istniejących mostów i budowie całkowicie nowych obiektów w miejscu tych istniejących. Wraz z robotami mostowymi realizowane będą roboty drogowe, stanowiące odcinki dojazdów do obiektów. W przypadku ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi (branżowymi) nastąpi ich przebudowa. Są to m.in.: rozbudowa DK9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w m. Chmielów, rozbudowa DK28 w związku z budową mostu przez potok bez nazwy w m. Sieniawa, rozbudowa DK19 w związku z budową mostu przez potok Rosielna w m. Jasienica Rosielna, rozbudowa DK9 w związku z budową mostu przez potok Kobyle w m. Domaradz.

Realizowane będą remonty mostów w zakresie umożliwiającym przywrócenie ich pierwotnych właściwości użytkowych. Zakres robót obejmował będzie m.in. wykonanie nowej nawierzchni, nowych elementów wyposażenia, zabezpieczeniu powierzchni betonowej podpór i ustroju nośnego. W planach GDDKiA jest m.in. remont mostu na DK9 na rz. Dęba w m. Nowa Dęba oraz opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie remontu wiaduktu na DK19 w m. Zarzecze i remontu mostu na DK4 na rz. Mleczka w m. Przeworsk.

Opracowywana będzie także dokumentacja na kolejne zadania mostowe, w tym m.in.: rozbudowę DK28 w związku z budową mostu przez rzekę Pielnica w m. Zarszyn, budowę mostu przez potok bez nazwy w ciągu DK84 w m. Stefkowa, budowę mostu przez rzekę Stara Wisznia w ciągu DK94 w m. Duńkowice, remont mostu na rz. San w m. Radymno DK94, remont mostu na DK84 na rz. San w m. Lesko, remont mostu na DK73 na rz. Gogołówka w m. Klecie.

W III kwartale tego roku, dzierżawca (PKN Orlen) MOP-u Paszczyna Północ przy A4 rozpocznie budowę (obecnie trwa etap projektowania). Zgodnie z podpisaną umową najpóźniej w I kwartale 2020 r. stacja paliw zostanie oddana do użytku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA