REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejne spotkanie Rady Ekspertów

7 marca odbyło się koleje spotkanie Rady Ekspertów w sprawie optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych za nami. Kryteria oceny wykonawców, kryteria pozacenowe, wskaźniki GUS a ceny – to niektóre z tematów poruszanych na posiedzeniu Rady Ekspertów.

Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Podczas ostatniego posiedzenia Rada Ekspertów, jej członkowie omówili kwestie pozacenowych kryteriów oceny ofert – jak ich stosowanie wygląda w rzeczywistości i przekłada się na rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. Kolejny temat nad którym zajęła się Rada Ekspertów to wskaźniki GUS – szacunki zamawiającego, a wyniki rozstrzygnięć przetargów. GUS przedstawił efekty prac nad schematem tworzenia wskaźników cen dla obiektów drogowych i mostowych oraz innych prac związanych z wyznaczenia wskaźników waloryzacyjnych. W tym zakresie GDDKiA ściśle współpracuje z GUS.

Kolejny ważnym punktem były kryteria oceny wykonawców, jako czynnik weryfikujący zachowania rynkowe i preferujący najlepszych. Wszystkim stronom procesu inwestycyjnego zależy na profesjonalnej i efektywnej współpracy z rzetelnymi zweryfikowanymi podmiotami. Prowadzono rozmowy nad wprowadzeniem skutecznej weryfikacji oferentów, np. na bazie ewentualnych certyfikatów wykonawców. Rada ekspertów skupiła się również na braku realnej waloryzacji kontraktów zawartych w latach poprzednich. Przeanalizowano temat przez pryzmat roszczeń firm i realnego ryzyka zejść z kontraktów.

CUPT poinformował o przygotowaniu opracowania dotyczącego kontraktów kolejowych pt. „Modelowa ścieżka ugodowa dotycząca podwyższenia wynagrodzenia wykonawców inwestycji kolejowych w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów po zawarciu umów”. Będzie ono przekazane do analizy i weryfikacji w celu sprawdzenia możliwości wykorzystania go przy pracach związanych z kontraktami drogowymi.

Radę Ekspertów powołana 30 maja 2016 przez Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W skład Rady Ekspertów wchodzą przedstawiciele zamawiających (zarządców dróg publicznych), organizacji branży drogowej oraz partnerów społecznych (związków zawodowych). Zadaniem Rady Ekspertów jest w szczególności wypracowanie wzorca umowy na realizację zamówienia, wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, wytycznych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych oraz docelowej formuły działań Narodowego Forum Kontraktowego, jako następcy Rady Ekspertów.

Dotychczas współpraca MI, GDDKiA i branży budownictwa drogowego zaowocowała przygotowaniem przepisów nadających ministrowi właściwemu ds. transportu kompetencje w zakresie wydawania rekomendacji i zaleceń odnoszących się do wymagań techniczno-budowlanych. Opracowane zostały także przepisy wprowadzające możliwość współfinansowania zadań realizowanych na drogach publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekty nowelizacji ustaw w tym zakresie zostały podpisane przez Prezydenta RP.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA