REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Komplet zgód administracyjnych dla gazociągu do EC Żerań

4 grudnia wojewoda mazowiecki wydał decyzję o umorzeniu ostatniej części postępowania administracyjnego, dotyczącego pozwolenia na budowę dla gazociągu przyłączeniowego relacji Tłocznia Rembelszczyzna – EC Żerań.

Decyzją administracyjną umorzono w całości postępowanie, dotyczące ponownego rozpatrzenia kwestii ustalenia opłat z tytułu zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz określenia skali nasadzeń zastępczych. GAZ-SYSTEM jako spółka Skarbu Państwa działająca zgodnie z prawem zobowiązana jest tym samym do wykonania wspomnianej decyzji. Oznacza to również, że zakończył się proces uzyskiwania zgód administracyjnych dla tej inwestycji.

Warto zwrócić uwagę, że w trakcie trwającego postępowania weszły w życie zmiany do przepisów specustawy o terminalu regazyfikacyjnym skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu, które są podstawą wydawania pozwoleń dla strategicznych inwestycji GAZ-SYSTEM. Ich celem było uporządkowanie i usprawnienie uzyskiwania zgód administracyjnych, tak aby zapewnić terminową realizację kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa projektów. W nowelizacji przepisów z lipca 2018 r. doprecyzowano niektóre regulacje, a także wprowadzono nowe rozwiązania prawne np. w kwestiach środowiskowych. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają wydane przed tym dniem decyzje o pozwoleniu na budowę dla przygotowywanej inwestycji GAZ-SYSTEM na Żeraniu, w części dotyczącej opłat z tytułu wycinki drzew i krzewów oraz obowiązku nasadzeń zastępczych lub kompensacyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, GAZ-SYSTEM dotrzyma wcześniejszej deklaracji nasadzenia 1 500 szt. drzew o obwodzie minimum 8 centymetrów na wysokości 1 metra w pasie montażowym, po wybudowaniu gazociągu.

Pod koniec 2017 r. spółka przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż Kanału Żerańskiego. Pomysły wypracowane wówczas wspólnie z mieszkańcami mogą zostać wykorzystane przez władze miasta (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy) do przygotowania planu nasadzeń w miejscu obecnie prowadzonych prac budowlanych, z uwzględnieniem ograniczeń strefy kontrolowanej gazociągu. Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji inwestycji, po zakończeniu budowy gazociąg zostanie zasypany, a teren wyrównany i uporządkowany. Obowiązujący harmonogram prac dla tej inwestycji określa, że powinno to nastąpić w 2020 r.

Efektem przyłączenia EC Żerań do sieci przesyłowej gazu, będą wymierne korzyści dla mieszkańców Warszawy:


– zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie dostaw ciepła i energii elektrycznej, co ma ogromne znaczenie przy wzroście liczby ludności w stolicy,

– poprawa jakości powietrza w aglomeracji warszawskiej oraz podniesienie komfortu życia poprzez zastosowanie ekologicznego paliwa w jednej z dwóch największych stołecznych elektrociepłowni,

– wpłacany corocznie do budżetu podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości budowli, który może być przeznaczony przez władze samorządowe na sfinansowanie działań na rzecz ochrony środowiska i czystego powietrza, 

– uporządkowanie zaniedbanego przez kilkadziesiąt lat terenu wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA