REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
3 Minuty czytania

Konsultacje ws. programu poprawy jakości i ograniczenia strat wody pitnej

13 kwietnia 2021 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”.

 
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Grafika: Ministerstwo Infrastruktury
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konsultacje będą prowadzone głównie poprzez formularz online.

„Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” zawiera wykaz niezbędnych i priorytetowych inwestycji w zakresie sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, koniecznych do wypełnienia postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Na podstawie opracowanego dokumentu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy wieloletniej ramy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 wykorzystując środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Wymagania nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi aktualizuje postanowienia poprzedniej wersji dokumentu z 1998 roku i nakłada szereg obowiązków, które przystosowują przepisy do najnowszego stanu wiedzy z tego zakresu.

Dyrektywa zakłada m.in. wprowadzenie podejścia opartego na ocenie ryzyka, zwiększenie dostępu do wody pitnej dla grup wykluczonych i zmarginalizowanych oraz stworzenie jednolitych dla całej Unii Europejskiej list materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą.

Na wdrożenie przepisów nowej dyrektywy państwa członkowskie – w tym Polska – mają 2 lata od momentu jej wejścia, tj. od 12 stycznia 2021 r.

Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Wdrożenie wymagań nowej dyrektywy będzie wiązało się z przeprowadzeniem kosztownych inwestycji w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Możliwość dofinansowania takich priorytetowych inwestycji jest przewidziana w wieloletnich ramach finansowych Unii Europejskiej 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

Podstawą otrzymania dofinansowania jest przygotowanie krajowego planu finansowego. W tym celu Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt pn. „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, finansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Taki dokument jest opracowywany w Polsce po raz pierwszy.

Na podstawie przygotowanego wykazu, instytucje i przedsiębiorstwa z sektora gospodarki wodno-ściekowej będą mogły ubiegać się o wyżej wspomniane dofinansowanie. Istotny jest więc ich udział w jego kształtowaniu. Dzięki konsultacjom możliwe będzie dostosowanie projektu dokumentu do sugestii szerokiego grona odbiorców oraz uwzględnienie w nim potrzeb i inwestycji wymagających dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Konsultacje publiczne projektu „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Konsultacje publiczne projektu Programu Inwestycyjnego rozpoczęły się 13 kwietnia br. i potrwają do 4 maja. W ich trakcie każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz ma prawo składania uwag i wniosków na odpowiednim formularzu. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej MI.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone za pomocą udostępnionego formularza:
– pisemnie na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej; ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
– ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury; ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: program_inwestycyjny@arcadis.com.

Dodatkowo dokumenty udostępniono do wglądu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, w godz. 8:15-16:15, III piętro, nr telefonu: +48 22 583 89 56.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Infrastruktury. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Tekst: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA