REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
7 Minut czytania

Krośnieński Holding Komunalny zakończył ważny projekt

Spółka KHK zakończyła jeden z największych dotychczas programów inwestycyjnych w swojej historii. Trwająca blisko cztery lata modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych kosztowała ponad 105 mln zł.

 
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, www.gov.pl/web/nfosigw/
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap”. Efektem przeprowadzonych prac jest nowoczesna, w dużej mierze zautomatyzowana oraz neutralna dla otoczenia i środowiska instalacja odpadowa.

Projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” realizowany był w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienia z Gminą Miasto Krosno i na ich mocy powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Swoim zasięgiem projekt objął około 350 tys. mieszkańców południowej części województwa podkarpackiego, tj. gmin: Besko, Brzozów, Bukowsko, Cisna, Chorkówka, Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Korczyna, Komańcza, Miasto Krosno, Krościenko Wyżne, Lesko, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Olszanica, Rymanów, Sanok, Miasto Sanok, Tarnowiec, Wojaszówka, Zagórz i Zarszyn.

– Nowoczesna, wydajna gospodarka obiegu zamkniętego jest jednym z kluczowych obszarów wspieranych przez   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bez zintegrowanego szczelnego systemu nie uda się nam w pełni zagospodarować odpadów i redukować ilości materiałów trafiających na wysypiska śmieci. Tym bardziej cieszą efekty kompleksowego projektu zrealizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., w ramach którego nastąpiło zarówno dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych do wymogów prawa unijnego i krajowego, jak zwiększenie strumienia odpadów kierowanych do procesów ponownego użycia, recyklingu i odzysku –
wyjaśnia Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Jestem przekonany że korzyści z realizacji przedsięwzięcia szybko odczują zarówno zaangażowane samorządy, jak i – a może przede wszystkim – mieszkańcy wszystkich 28 gmin włączonych w projekt, którzy dzięki niemu będą żyć zdrowiej, oddychając czystszym powietrzem w czystszym otoczeniu – uzupełnia wiceprezes Bąk.

Projekt obejmował również działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowania przygotowania odpadów do ponownego użycia, w tym działania inwestycyjne, edukacyjne i informacyjne.

– Dzięki współpracy 28 gmin w naszym regionie udało się stworzyć efektywny system gospodarowania odpadami i pozyskać znaczące dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami. To   nie nasza Spółka, ale mieszkańcy gmin, które przystąpiły do współpracy z Miastem Krosnem, mogą być zadowoleni z efektów zrealizowanego projektu, bo tak naprawdę to oni są faktycznymi beneficjentami tych inwestycji –
mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Modernizacja i rozbudowa instalacji


Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym projektu była rozbudowa i modernizacja części mechanicznej instalacji oraz budowa całkowicie nowej, w pełni hermetycznej, części biologicznej. Wszystko po to, by Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie pracowało w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, nie było uciążliwe zapachowo dla mieszkańców i otoczenia, a także spełniało obowiązujące normy, standardy i wymagania środowiskowe. Nadrzędnym celem było efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostarczanych do instalacji z Miasta Krosna oraz 27 okolicznych gmin.

Nadzór inwestorski nad całością prac związanych z kompleksową modernizacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w imieniu Holdingu pełnił Inżynier Kontraktu, którym była firma Safege S.A.S.

Zautomatyzowanie mechanicznej części instalacji


Dzięki realizacji projektu zmodernizowana i rozbudowana została mechaniczna część instalacji. W ramach zrealizowanych inwestycji powstała w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniająca proces sortowania i maksymalizująca odzysk surowców. Infrastruktura tej części instalacji wyposażona została w nowoczesny system wentylacji do oczyszczania powietrza, który sprawił, że praca obiektu stała się neutralna dla otoczenia. Nowa linia sortownicza, wyposażona w innowacyjne technologie, zwiększyła nie tylko moce przerobowe instalacji, ale też poprawiła jakość i zwiększyła ilość odzyskiwanych surowców wtórnych. Zastosowane na linii technologie oraz optoseparatory i pozostałe urządzenia, w tym separator balistyczny i separator metali żelaznych oraz nieżelaznych, pozwalają „odzyskać” z dostarczonych do instalacji odpadów niemal wszystkie surowce, które nadają się do recyklingu.

Zastosowana w RCO technologia sprawia, że obecnie pracownicy jedynie kontrolują automatyczny system segregowania odpadów oraz „doczyszczają” odpady w specjalnych kabinach sortowniczych.

– Zmodernizowana linia wprowadziła automatyczny system segregowania odpadów oraz zwiększyła efektywność i skuteczność pracy całej instalacji. Praca instalacji ukierunkowana została na maksymalizowanie odzysku i segregację odpadów, a także usprawnienie procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie oraz na ilość wydzielanych frakcji materiałowych –
wyjaśnia prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wykonawcą modernizacji i rozbudowy mechanicznej części instalacji była firma Sutco Polska Sp. z o.o.

Hermetyzacja części biologicznej instalacji


W ramach projektu powstała całkowicie nowa, wybudowana od podstaw, część biologiczna instalacji. Składa się ona z 22 hermetycznych bioreaktorów, w których procesy biologicznego przetwarzania odpadów, tj. stabilizacji, kompostowania i biosuszenia, prowadzone są w warunkach tlenowych, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii. Instalacja wyposażona została w system hermetyzacji procesów oraz w płuczkę wodną i biofiltr do oczyszczania powietrza poprocesowego, które pozbawione zostało uciążliwości zapachowych.

W nowej instalacji przetwarzana jest wyłącznie frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebrane odpady zielone i biodegradowalne, z których Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie produkuje kompost ogrodniczy dostępny dla mieszkańców.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę AK Nova Sp. z o.o. z Poznania.

Nowoczesny i funkcjonalny PSZOK

Na terenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów powstał również nowoczesny, przestronny i przyjazny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jego funkcjonalność i organizacja pracy umożliwia oddawanie około 20 różnych frakcji odpadów komunalnych zebranych selektywnie przez mieszkańców Krosna. Infrastrukturę PSZOK uatrakcyjnia dodatkowo ekologiczna ścieżka edukacyjna, przeznaczona do zajęć plenerowych i warsztatów promujących ideę selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu, a także tzw. strefa napraw i wydawania rzeczy używanych, które nie straciły wartości użytkowej i mogą być dalej używane.

– Zależało nam na tym, aby Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych był wizerunkową inwestycją całego projektu. Jest tego obiektu, z którego korzystają mieszkańcy Krosna i chcemy, aby było to miejsce zachęcające do świadomej dbałości o środowisko i do efektywnej segregacji odpadów –
podkreśla Janusz Fic.

Wykonawcą krośnieńskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest firma KPB – Budownictwo.

Nowy sprzęt i maszyny


W ramach zrealizowanego projektu Regionalne Centrum Odzysku Odpadów Komunalnych w Krośnie zostało doposażone w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, który dodatkowo usprawnia pracę instalacji, zarówno w jej części mechanicznej, jak i biologicznej. Na potrzeby zmodernizowanej i rozbudowanej instalacji zakupiono m.in.: rozdrabniacz odpadów, wielogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, przerzucarkę bramową do kompostu, ładowarkę kołowo-teleskopową, ładowarkę kołowo-czołową, dwa samochody ciężarowe typu hakowiec, a także wózek widłowy, cztery ładowarki kołowe, rozrywarkę worków do bioodpadów oraz przesiewacz do kompostu i stabilizatu, czyli tzw. sito gwiaździste. Kupiony został również pojazd do zamiatania oraz mycia dróg i placów.

Projekt z dofinansowaniem


Realizacja wielozadaniowego i wielomilionowego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, którego wartość całkowita wynosi 105  884  154,22 zł (brutto), współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Dotacja z Funduszy Europejskich wyniosła 57  822  348,04 zł (netto). Umowa dotycząca dofinansowania zawarta została 30 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Poza dofinansowaniem unijnym projekt realizowany był w oparciu o pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 18  707  230,25 zł (netto).

Termin realizacji projektu: IV kwartał 2017 r. – III kwartał 2021 r.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, www.gov.pl/web/nfosigw/
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA