Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Minister Infrastruktury skierował do realizacji 11 inwestycji drogowych w siedmiu województwach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 9 programów inwestycji i 2 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych.

 
 
Łączny koszt tych 11 zadań to ponad 400 mln zł. Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów zabudowanych.

Zadania te będą realizowane w województwach: mazowieckim, opolskim, śląskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Województwo mazowieckie

  • Rozbudowa ul. Wyszogrodzkiej w ciągu DK 62 na odc. od ul. Armii Krajowej do granicy m. Płocka

Zadanie polega na rozbudowie odcinka drogi krajowej nr 62 w Płocku – ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta, w tym obejmuje poprawę parametrów technicznych do nośności 11,5 t i poszerzenie jezdni o dodatkowy pas na odc. km 121+546 do km 123+612, dobudowę jezdni na odc. od km 120+276 do km 121+546, przebudowę skrzyżowań, przebudowę obiektów inżynierskich, w tym mostu nad rzeką oraz przepustów, budowę zatok autobusowych, lewoskrętu, ciągu pieszo-rowerowego, budowę oświetlenia i kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę stacji ważenia pojazdów. Długość odcinka planowanego do przebudowy to 3,336 km.
Okres realizacji: 2020-2024

Województwo opolskie

  • Budowa ekranu akustycznego w ciągu DK 39 w m. Brzeg (ul. Włościańska)

Zadanie polega na wykonaniu zabezpieczeń akustycznych przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym w Brzegu na odcinku 77 metrów wzdłuż ulicy Włościańskiej, która stanowi fragment drogi krajowej nr 39.
Okres realizacji: 2020

Województwo śląskie

  • Rozbudowa DK 78 na odc. Przeczyce – Siewierz

Inwestycja polega na rozbudowie odcinka drogi krajowej nr 78 Przeczyce – Siewierz o długości 3,95 km (od km 98+585 do km 102+532). Odcinek zostanie technicznie dostosowany do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś, a ponadto zaplanowano przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę zatok autobusowych, zjazdów, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, wyposażenie odcinka w urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wygrodzenia dla pieszych, bariery energochłonne, oznakowanie pionowe i poziome), oświetlenie drogowe i sygnalizację ostrzegawczą, budowę mostu, a także pozostałej infrastruktury towarzyszącej, takiej jak kanał technologiczny, system odwodnienia, uzbrojenie terenu, urządzenia ochrony środowiska.
Okres realizacji: 2022

Województwo podkarpackie

  • Rozbudowa DK 9 w związku z budową mostu przez potok Kobyle w m. Domaradz (aneks)

Zakres inwestycji obejmuje budowę mostu przez potok Kobyle w miejscowości Domaradz. Długość mostu będzie wynosiła 164 metry.
Okres realizacji: 2019-2020

  • Budowa przepustu w ciągu DK 28 w m. Besko

Zadanie polega na budowie przepustu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 28 w km od 257+618 do km 257+718 w miejscowości Besko, a na czas jego realizacji zaplanowano budowę tymczasowego objazdu.
Okres realizacji: 2021

Województwo podlaskie

  • Przebudowa DK 66 wraz z przebudową mostu przez rzekę Mień k/m Mień i budowa odwodnienia

Zadanie polega na przebudowie mostu na drodze krajowej nr 66 w km 41+313 oraz przebudowę dojazdów od km 41+292 do km 41+364 ( 0,072 km) przez rzekę Mień w okolicy miejscowości o tej samej nazwie. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A wg. PN-85/S-10030 oraz do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie przekroju ruchowego, zapewniając bezpieczne warunki i komfort dla uczestników ruchu drogowego.
Okres realizacji: 2019

Województwo warmińsko – mazurskie

  • Przebudowa skrzyżowania DK 65 z DW 655 na rondo w m. Olecko (aneks)

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką 655 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Olecko. W ramach inwestycji powstanie także chodnik o długości około 520 metrów, przejście dla pieszych, wybudowane lub przebudowane zostaną kanalizacja deszczowa, system odwodnienia drogi, kolidująca infrastruktura, oświetlenie drogowe, wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego z punktu widzenia kierowców i pieszych – aktualne rozwiązanie, ze względu na natężenie ruchu, uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu z wlotów podporządkowanych oraz bezpieczny przejazd.
Okres realizacji: 2021-2022

Województwo zachodniopomorskie

  • Budowa obwodnicy Człopy w ciągu DK 22

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 22, stanowiącego obwodnicę miejscowości Człopa. Obejście będzie miało długość 1,7 km i będzie dostosowane do przenoszenia najwyższych obciążeń 11,5 t/oś i docelowo zastąpi aktualny odcinek tej drogi przebiegający przez miejscowość. Ponadto powstaną trzy skrzyżowania oraz jeden most i dwa wiadukty. Dzięki realizacji zadania zmniejszeniu ulegnie ruch drogowy a tym samym poprawi się komfort mieszkańców.
Okres realizacji: 2023-2025

  • Budowa obwodnicy Szwecji w ciągu DK 22

Inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 22, stanowiącego obejście miejscowości Szwecja. Obwodnica będzie miało długość około 3 km. Nowy odcinek będzie dostosowany technicznie do nośności 11,5 t i zastąpi aktualny odcinek tej drogi przebiegający przez miejscowość. Ponadto przebudowane zostaną trzy skrzyżowania oraz wybudowany będzie jeden most. Zadanie przyczyni się do wyprowadzenia nadmiernego ruchu drogowego z miejscowości.
Okres realizacji: 2023-2025

  • Rozbudowa DK 22 Człopa – Wałcz wraz z budową obwodnicy Rusinowa

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 22 od miejscowości Człopa do Wałcza o długości 24 km. Przewiduje się wzmocnienie nawierzchni do wymaganej nośności 11,5 t, powstanie także ciąg pieszo – rowerowy na całym rozbudowywanym odcinku oraz przebudowane zostaną 3 skrzyżowania i wybudowane kolejne 3 na nowym śladzie drogi. Planowana obwodnica Rusinowa przyczyni się do odciążenia miejscowości od nadmiernego ruchu drogowego.
Okres realizacji: 2023-2025


Tekst: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Michal Jarmoluk, pixabay.com 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI