Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Wołominie, Sulęcinie i Zaniemyślu wsparta z NFOŚiGW

Projekty z zakresu modernizacji i budowy sieci wodociągowych w Wołominie, Sulęcinie i Zaniemyślu uzyskały preferencyjne pożyczki z NFOŚiGW.

To w sumie ponad 7 mln zł inwestycji w sprawne zaopatrzenie w wodę pitną oraz bezpieczeństwo jej dostaw, także w obliczu potencjalnych gwałtownych zmian klimatycznych.

Środki na realizację przedsięwzięć, których koszt całkowity to łącznie ok. 8,7 mln zł, pochodzą z programu NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Projekt Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie pn. „Modernizacja i budowa urządzeń wodociągowych” zakłada m.in. przebudowę układu napowietrzania wody SUW Graniczna, modernizację zbiornika wód popłucznych Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizację samej sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego, stworzenie warunków dla zwiększenia niezawodności dostaw wody oraz likwidacja mikro i makro wycieków do gruntu, a tym samym ograniczenie strat wody pitnej. W wyniku realizacji projektu w Wołominie liczba osób objętych ochroną sięgnie niemal 66 tys., a 917 mieszkańców skorzysta z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w ul. Jana Paska i ul. Reymonta w Sulęcinie” zmodernizuje ponad 3 km przewodów wodociągowych. Dzięki temu ok. 11600 osób zostanie objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa. Konieczność działań zabezpieczających przed niedoborem wody wiąże się tu przede wszystkim z postępującymi zmianami klimatu, a także z niezadowalającym stanem technicznym i wydajnością infrastruktury wodociągowej w Sulęcinie. Celem inwestycji, poza poprawą jakości infrastruktury oraz jakości dostarczanej wody na cele socjalno-bytowe, jest zapewnienie należytej gospodarki zasobami wodnymi w przypadku ewentualnych pożarów czy suszy.

W ramach przedsięwzięcia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zaniemyślu” zostaną przeprowadzone specjalistyczne prace polegające m.in. na wymianie rurociągów tłocznych, montażu nowych agregatów pompowych, wymianie infrastruktury hydraulicznej, montażu odżelaziaczy, czy montażu nowych urządzeń pomiarowych. Po zrealizowaniu projektu ograniczone zostanie ryzyko poważnych awarii zmodernizowanej infrastruktury i zwiększy się poziom dostępności do wody pitnej, a ochroną inną niż przeciwpowodziowa zostanie objętych ok. 4560 osób.

Tekst: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI