Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

MPK w Gostyninie rozbuduje oczyszczalnie ścieków

Przy wsparciu ok. 40 mln zł niskooprocentowanej pożyczki z NFOŚiGW – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. zrealizuje przedsięwzięcie pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

 
Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o., www.mpkgostynin.pl
Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o., www.mpkgostynin.pl
Pozwoli to na prawidłowe oczyszczanie ścieków, a także lepsze zagospodarowanie osadów ściekowych (w skali całej aglomeracji).

Na terenie aglomeracji Gostynin aktualnie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o przepustowości 7 668 m3/d (43 500 RLM). Ścieki doprowadzane są do zakładu systemem kanalizacyjnym, ponadto ich część dowożona jest wozami asenizacyjnymi. Obecna przepustowość oczyszczalni jest zbyt duża w odniesieniu do potrzeb (wielkości) aglomeracji.

Dodatkowo obiekt nie spełnia wymagań (rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. – W sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – Dz.U. z dnia 15.07.2019 r, poz. 1311) w zakresie stężeń jednego z pierwiastków biogennych – azotu ogólnego.

Celem inwestycji będzie dostosowanie wielkości oczyszczalni do rzeczywistych potrzeb aglomeracji, oraz osiągnięcie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnych z określonymi w prawie. Przewidziane działania modernizacyjne obejmą jednocześnie budowę instalacji do autotermicznej stabilizacji i higienizacji osadów (celem ich przygotowania do wykorzystania w rolnictwie). Po modernizacji przepustowość oczyszczalni ma sięgać 4  133 m3/d (23  366 RLM).

W planach uwzględniono unowocześnienie istniejących obiektów (takich jak np. budynek krat, zbiorniki retencyjne, reaktor biologiczny) oraz budowę nowych instalacji (m.in. zbiornika uśredniającego ścieki dowożone, bloków oczyszczania mechanicznego, reaktorów biologicznych, instalacji autotermicznej stabilizacji i higienizacji osadów, wiaty magazynowej osadów, biofiltrów, komór pomiarowych ścieków oczyszczonych, sieci międzyobiektowych). Zlikwidowane zostaną niektóre istniejące obiekty (m.in. poletka osadowe).

Źródło: tekst NFOŚiGW, www.nfosigw.gov.pl
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI