Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Multiconsult Polska wykona projekt II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia

Oferta spółki Multiconsult Polska została wybrana jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78 o długości ok. 7,7 km.

Projekt będzie obejmował przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla realizacji budowy II odcinka obwodnicy (Kromołów – Żerkowice), stanowiącej dalszą część obwodnicy Poręby i Zawiercia. Zadanie to będzie realizowane w formule tradycyjnej „buduj”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Multiconsult Polska sp. z o.o. z Warszawy, która zaoferowała wykonanie projektu za 2 939 700,00 zł (brutto).

Pierwsze postępowanie

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obu części obwodnicy Poręby i Zawiercia unieważniono, bowiem ceny najkorzystniejszych ofert przewyższyły kwoty, które zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie przedsięwzięcia. Ogłoszono nowe postępowania przetargowe, oddzielnie dla odcinka I Siewierz – Zawiercie i dla odcinka II m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice). Podjęliśmy również decyzję o zmianie formuły realizacji tych zadań.

Odcinek I

Realizowany jest w formule „Projektuj i buduj”. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie tego odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia podpisana została 23 grudnia 2019 r. To odcinek obwodnicy o długości 16,664 km, w ciągu DK78 biegnący przez Siewierz, Porębę do Zawierciańskiej dzielnicy Kromołów.

Odcinek II

Realizowany będzie w systemie „Buduj”, jako kolejny etap powstawania ciągu obwodnicy. 24 września 2019 r. otwarliśmy oferty na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej odcinka Kromołów – Żerkowice. Złożonych zostało 11 ofert. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 045 829,81 zł.

Nazwa zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135”.

Zakres prac wykonawcy:
– wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
– opracowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
– pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).

Harmonogram:

Wykonawca na wykonanie całego zadania będzie miał:
1. 17 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych;
2. 7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
3. 88 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy.

Autor: GDDKiA O/Katowice

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI